Оплата праці

Гнучкий режим робочого часу

У цій статті йтиметься про гнучкий режим робочого часу, який застосовують для покращення організації праці та взаємодії інтересів працівників з інтересами роботодавця.


Гнучкий режим робочого часу (далі — ГРРЧ) — це така форма організації праці, за якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх структурних підрозділів встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня.

Можливість запровадження ГРРЧ зумовлено нормами ст. 13 КЗпП та ст. 7 Закону № 3356, згідно з якими питання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку є предметом регулювання колективного договору.

Чинним законодавством, зокрема КЗпП, не визначено окремі аспекти застосування ГРРЧ. Тому Мінсоцполітики України розроблено рекомендації № 359, в яких викладено умови та порядок запровадження ГРРЧ з урахуванням норм законодавства.

У разі коли рівень завантаження працівників роботою впродовж робочого дня дає змогу надати їм вільний від роботи час для відпочинку з відсутністю у цей час на робочому місці і забезпечити нормальну, передбачену законодавством тривалість робочого дня, застосування ГРРЧ доцільно як альтернатива встановленню працівникам ненормованого робочого дня.

Обов’язковою умовою застосування ГРРЧ є забезпечення обліку відпрацьованого робочого часу та контролю за трудовою дисципліною працюючих у такому режимі. Для цього на підприємстві, в установі, організації має бути розроблено систему контролю та обліку робочого часу працівника, який працюватиме за ГРРЧ.

Порядок та умови застосування ГРРЧ обов’язково мають бути визначені у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі.

Організація праці працівників в умовах ГРРЧ передбачає три складові робочого часу, на які може поділятися робочий день (зміна):

  • фіксований час — це час, коли працівник обов’язково повинен бути на робочому місці і виконувати безпосередньо свої виробничі функції;
  • змінний час — це час, коли працівник на свій розсуд може починати та закінчувати робочий день (зміну). Це, як правило, одна-дві години перед початком (закінченням) зміни та час перерви для відпочинку і харчування;
  • час перерви для відпочинку і харчування, який може становити від 30 хв до 2 год на зміну. Цей час працівник використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому місці.

Роботу в умовах ГРРЧ може бути організовано за двома основними варіантами (див. схему).

Схема

Не рекомендується застосовувати ГРРЧ на безперервно діючих виробництвах, при багатозмінній організації роботи у разі відсутності вільних робочих місць до початку чи після закінчення зміни, а також в інших випадках, обумовлених специфікою виробництва, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності у чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту тощо).

В умовах ГРРЧ тривалість робочого часу (зміни) не може перевищувати 12 год на добу.

Відсутність працівника на робочому місці у фіксований час без поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни.

Працівники, які порушують трудову дисципліну або інші умови праці, передбачені ГРРЧ, можуть бути позбавлені права користуватися цим режимом із застосуванням до них заходів дисциплінарного стягнення. У разі виробничої необхідності роботодавець може тимчасово на термін до одного місяця переводити працівників з ГРРЧ на загальновстановлений на підприємстві режим роботи (частина друга ст. 33 КЗпП).

Під час виконання роботи поза межами підприємства (участь в інших роботах, службове відрядження) ГРРЧ не застосовується. У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42