Бухоблік

Необоротні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність

Основною метою міжнародного стандарту фінансової звітності 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (далі — МСФЗ 5) є виділення у бухгалтерському обліку необоротних активів, призначених для продажу, та розкриття у фінансовій звітності інформації про припинену діяльність. Зокрема, основними вимогами цього стандарту є:
активи, які відповідають критеріям, що дають змогу класифікувати їх як утримувані для продажу, повинні оцінюватися за найменшою з величин — балансовою вартістю або справедливлою вартістю за мінусом витрат на продаж;
амортизація цих активів повинна бути припинена;
необоротні активи, призначені для продажу, повинні відображатися окремо у Звіті про фінансовий стан, а результати припиненої діяльності — окремим рядком у Звіті про сукупний дохід.
З метою зазначеного стандарту активи, класифіковані як необоротні активи (тобто ті, що підлягають відшкодуванню протягом понад 12 місяців з дати балансу), не можуть бути перекласифіковані в поточні (оборотні) активи, поки вони не відповідатимуть критеріям, що дають змогу класифікувати їх як утримувані для продажу.


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Необоротний актив — це актив, що не відповідає визначенню поточного (оборотного) активу.

Поточний (оборотний) актив — це актив, що відповідає кожному з наведених критеріїв:

 • очікується, що він буде реалізований або призначений для продажу або буде використаний протягом нормального операційного циклу суб’єкта господарювання;
 • утримується переважно для продажу;
 • очікується, що він буде реалізований протягом 12 місяців після звітного періоду або є коштами чи еквівалентом коштів, якщо його обмін чи використання для погашення зобов’язання не обмежено протягом 12 місяців після звітного періоду.

Ліквідаційна група — це група активів, що підлягають продажу або вибувають іншим шляхом у результаті єдиної операції, а також зобов’язання, пов’язані із цими активами та передані при здійсненні даної операції. Ліквідаційна група включає гудвіл, що виник при об’єднанні бізнесу, якщо група є одиницею, що генерує кошти (ОГК), відповідно до параграфів 80 — 87 МСБО (ІАS) 36 «Знецінення активів».

Одиниця, що генерує кошти, — це найменша обумовлена група активів, що генерує надходження коштів, яке в основному не залежить від притоків коштів від інших активів або груп активів.

Високоймовірний — значно ймовірніший, ніж просто ймовірний.

Ймовірний — це скоріше можливий, ніж неможливий.

Припинена діяльність — це компонент суб’єкта господарювання, який або вибув, або кваліфікований як призначений для продажу і є окремим суттєвим напрямом бізнесу чи географічним районом діяльності компанії, або вибуває в рамках єдиного плану продажу окремого напряму бізнесу чи географічного регіону діяльності, або є дочірнім підприємством, придбаним винятково з метою подальшого перепродажу.

Компонент суб’єкта господарювання — це операції та грошові потоки, які можуть бути чітко відділені від іншої діяльності та грошових потоків підприємства з точки зору господарської діяльності і з метою фінансової звітності.

Сума очікуваного відшкодування — більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж і його вартості використання.

Справедлива вартість — ціна, яка була б отримана під час продажу активу або сплачена при погашенні зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки (МСФЗ 13).

Витрати на продаж — це додаткові витрати, прямо пов’язані з вибуттям активу (або ліквідаційної групи), за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток.

Вартість використання — справжня вартість майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть при безперервному використанні активу і його ліквідації наприкінці строку його корисного використання.

Закупівельне зобов’язання підприємства (firm purchase commitment) — договір з непов’язаною стороною, що має обов’язкову силу для обох сторін, який юридично здійснений і:

 • установлює усі суттєві умови, включаючи ціни та період проведення операцій;
 • містить санкції за невиконання, що є досить значними для того, щоб виконання було високоймовірним.

Іноді проводиться ліквідація групи активів разом із зобов’язаннями однією загальною операцією. Такою ліквідаційною групою може бути група одиниць, що генерують кошти, одна одиниця, що генерує кошти, або її частина. Така група може включати будь-які активи і будь-які зобов’язання суб’єкта господарювання, у тому числі поточні активи, поточні зобов’язання, а також активи, облік оцінки яких регулюється іншими стандартами МСФЗ.

Якщо необоротний актив є частиною ліквідаційної групи, то вимоги цього МСФЗ застосовуються до всієї групи активів для того, щоб уся група оцінювалася за нижчою з оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю мінус витрати на реалізацію.


Класифікація необоротних активів

СхемаНеоборотний актив (або ліквідаційна група) класифікується як утримуваний для продажу, якщо його балансову вартість буде відшкодовано шляхом продажу, а не поточного використання.

Для цього актив (або ліквідаційна група) повинен бути готовий до негайного продажу в його існуючому стані, і цей продаж повинен бути високоймовірним. Ймовірність продажу високоймовірна у випадках, наведених на схемі.

Роглянемо рекласифікацію основного засобу в необоротний актив, призначений для продажу, на прикладі 1.

ПРИКЛАД 1

Підприємство «Альфа» вирішило продати будівлю їдальні, яка йому належить. Первісна вартість їдальні становить 500 000 грн. Сума нарахованого зносу — 350 000 грн.
Розроблено план продажу будівлі: розміщено оголошення про продаж будівлі в засобах масової інформації, проведено оцінку ринкової вартості будівлі.

Яким чином цей актив буде відображено у фінансовій звітності підприємства «Альфа» станом на 31.03.2016 р.?

Оскільки продаж будівлі висоймовірний, про що свідчать факти:

 • затвердження плану продажу будівлі;
 • проведення оцінки будівлі;
 • подання оголошення про продаж у засобах масової інформації,

то у фінансовій звітності підприємства станом на 31.03.2016 р. цей актив слід визнати необоротним активом, призначеним для продажу.

Відображення цих операцій у бухгалтерському обліку підприємства «Альфа» наведено в табл. 1.

Таблиця 1

№ 
з/п

Зміст
господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

 Станом на 31.03.2016 р.

1

Відображено необоротний актив «Будівля їдальні»

10

 

500 000

2

Відображено списання амортизації необоротного активу «Будівля їдальні»

13

10

350 000

3

Відображено визнання необоротного активу, призначеного для продажу, «Будівля їдальні»

286

10

150 000

Таким чином, починаючи з 31.03.2016 р. будівля виводиться зі складу необоротних активів підприємства, припиняє амортизуватися і переходить до групи «Необоротні активи, призначені для продажу» активів Балансу.

Станом на 31.03.2016 р. у фінансовій звітності підприємства «Альфа» відображатимуться такі показники:  у Звіті про фінансовий стан — необоротні активи, призначені для продажу, «Будівля їдальні» — у розмірі 150 000 грн.

Строк продажу може бути продовжено на період понад рік, якщо затримку було обумовлено подіями й обставинами, що перебувають поза контролем суб’єкта господарювання, а також якщо суб’єкт господарювання дійсно продовжує виконувати план реалізації активу.

До операцій продажу належать також операції обміну необоротними активами, якщо такий обмін має комерційний характер відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Коли придбавається необоротний актив з метою подальшого перепродажу, такий актив класифікується як необоротний актив, призначений для продажу, якщо його реалізація планується протягом року і якщо високоймовірно, що всі інші критерії задовольнятимуться незабаром після придбання (як правило, протягом трьох місяців).

Якщо умови визнання необоротного активу, призначеного для продажу, задовольняються після звітного періоду, тобто розпочаті дії управлінського персоналу свідчать про те, що ймовірність продажу високоймовірна після звітного періоду, то актив не визнається призначеним для продажу у фінансовій звітності.

Однак якщо ці критерії задовольняються до затвердження фінансової звітності для подання, то відповідна інформація повинна бути розкрита у примітках.

Оцінка необоротних активів

Необоротні активи (або ліквідаційні групи), утримувані для продажу, спочатку визнаються за нижчою з вартостей: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

Якщо очікується, що продаж здійснюватиметься понад один рік, то витрати на продаж оцінюються за дисконтованою вартістю. Збільшення витрат на продаж з часом відображається у Звіті про прибутки та збитки як фінансові витрати.

Безпосередньо перед первинною класифікацією активу (або ліквідаційної групи) балансова вартість активу повинна оцінюватися відповідно до належних МСФЗ.

Згідно з МСФЗ 5 після переоцінки ліквідаційної групи балансову вартість будь-яких активів і зобов’язань, які входять до ліквідаційної групи, не слід переоцінювати доти, поки не буде повторно оцінено справедливу вартість за мінусом витрат на продаж.

За будь-якого списання активу до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж визнається збиток від знецінення відповідно до МСБО 36.

Збиток, отриманий при переоцінці активів групи вибуття за справедливою вартістю, за винятком витрат на продаж визнається в складі інших операційних витрат Звіту про прибутки та збитки й розподіляється між активами ліквідаційної групи в порядку, передбаченому параграфами 104 а) і б) і 122 МСБО 36. Це означає, що в першу чергу знеціненню підлягає гудвіл, а сума збитку, що залишилася, пропорційно розподіляється між активами ліквідаційної групи.

Надалі, у разі збільшення справедливої вартості активів за мінусом витрат на продаж, визнається прибуток. Водночас цей прибуток не може перевищувати первісну вартість активів без урахування всіх раніше проведених уцінок.

Поки актив класифікується як утримуваний для продажу або є частиною групи вибуття, амортизація необоротних активів не нараховується. При цьому нараховуються відсотки та інші витрати, пов’язані із зобов’язаннями ліквідаційної групи, класифікованої як утримуваної для продажу.

Пункт 3 підрозділу ІІІ ПБО 27 вимагає за наявності конструктивного зобов’язання, що виникає при реструктуризації та припиненні діяльності, створювати забезпечення. Це в принципі не суперечить вимогам МСБО.

Розглянемо обставини створення ліквідаційної групи, утримуваної для продажу, на прикладі 2.

ПРИКЛАД 2

Підприємство «Альфа» займається продажем автомобілів відомих брендів і їх гарантійним обслуговуванням на власній станції технічного обслуговування (далі — СТО). 05.02.2016 р. рада директорів підприємства «Альфа» прийняла рішення продати станцію технічного обслуговування у зв’язку з її низькою дохідністю і високими витратами на утримання. Працівників цього підрозділу 25.02.2016 р. було сповіщено, що з 01.05.2016 р. воно буде закрито. Головному бухгалтеру підприємства «Альфа» разом з підрозділом внутрішнього контролю підприємства було дано розпорядження станом на 01.03.2016 р. провести повну інвентаризацію СТО. Відділу маркетингу було дано вказівку до 10.03.2016 р. розробити план заходів щодо реалізації активів підрозділу і розпочати пошук потенційних покупців, а бухгалтерії — сповістити корпоративних клієнтів про закриття СТО підприємства «Альфа».

Станом на 20.03.2016 р. управлінський персонал підприємства «Альфа» оцінив фінансові наслідки від закриття СТО таким чином:

 • усім працівникам СТО було запропоновано вихідну допомогу, а деяким — роботу в інших підрозділах підприємства. Розмір вихідної допомоги було оцінено в сумі 400 000 грн.;
 • витрати на перепідготовку працівників, які прийняли пропозицію працювати в інших підрозділах, становили 100 000 грн.;
 • витрати відділу маркетингу на забезпечення реалізації активів СТО оцінено в розмірі 75 000 грн.

Балансова вартість основних засобів СТО станом на 01.03.2016 р. становила 3 500 000 грн. Розрахункова величина суми очікуваного відшкодування зазначених основних засобів (включаючи надходження від їхньої реалізації) станом на 20.03.2016 р. становить 1 800 000 грн.

Яким чином зазначені події вплинуть на фінансову звітність підприємства Альфа станом на 31.03.2016 р.?

У цьому разі ймовірність продажу висока, про що свідчать конкретні дії керівництва підприємства «Альфа» щодо здійснення плану продажу СТО, а саме:

 • працівники цього підрозділу були сповіщені про його закриття з 01.05.2016 р.;
 • у зв’язку з ліквідацією підрозділу надано розпорядження головному бухгалтеру разом з підрозділом внутрішнього контролю провести повну інвентаризацію підрозділу станом на 01.03.2016., а також відділу маркетингу було дано вказівку до 10.03.2016 р. розробити план заходів щодо реалізації активів підрозділу і розпочати пошук потенційних покупців активів підрозділу;
 • основних корпоративних клієнтів було сповіщено про закриття підрозділу підприємства в даному регіоні.

Розпочаті вище фактичні дії керівництва підприємства «Альфа» вказують на те, що ліквідаційну групу активів СТО високоймовірно буде продано, а дії щодо реалізації плану продажу СТО свідчать про неможливість його скасування або внесення до нього будь-яких суттєвих змін. До таких свідчень можна віднести: повідомлення працівників про звільнення у зв’язку з ліквідацією підрозділу підприємства і повідомлення основних корпоративних клієнтів про закриття СТО в даному регіоні.

У зв’язку із зазначеним активи СТО станом на 31.03.2016 р. у Звіті про фінансовий стан підприємства «Альфа» відображатимуться як ліквідаційна група активів у складі «Необоротних активів, призначених для продажу».

Отже, закриття СТО призводить до виникнення витрат на реструктуризацію. Конструктивне зобов’язання з реструктуризації у підприємства «Альфа» з’явилося після того, як було розпочато конкретні дії щодо здійснення плану реструктуризації. У зв’язку з виникненням конструктивного зобов’язання відповідно до вимог МСБО 37 у фінансовій звітності підприємства «Альфа» станом на 31.03.2016 р. слід нарахувати забезпечення під витрати на реструктуризацію.

До загальної суми забезпечення на реструктуризацію:

 • включатимуться витрати на вихідну допомогу працівникам у розмірі 400 000 грн.;
 • витрати на перепідготовку працівників, які прийняли пропозицію працювати в іншому місці, у розмірі 100 000 грн. не включатимуться до суми забезпечення, оскільки є операційними витратами триваючої діяльності підприємства «Альфа»;
 • витрати відділу маркетингу на забезпечення реалізації активів регіонального підрозділу в розмірі 75 000 грн. також не включатимуться до суми забезпечення на підставі п. 87 МСБО 37.

Прийняття рішення про закриття СТО означає, що відповідні його активи потрібно протестувати на наявність ознак їх знецінювання.

Оскільки вартість основних засобів, що відшкодовується, становила 1 800 000 грн., то відповідно до МСБО 36 їх балансова вартість повинна бути списана до цієї суми. Розмір списання становитиме  1 700 000 грн. і буде відображено у звітності шляхом збільшення зносу основних засобів.

Таким чином, загальна сума забезпечення, безпосередньо пов’язаного з необоротним активом, призначеним для продажу, становитиме 400 000 грн.

Відображення даних операцій у бухгалтерському обліку підприємства «Альфа» наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,

тис. грн.

 Станом на 31.03.2016 р.

1

Відображено балансову вартість основних засобів СТО

10

 

3500

2

Нараховано збиток від знецінення основних засобів СТО

94

13

1700

3

Відображено списання амортизації необоротних активів СТО

13

10

1700

4

Відображено необоротні активи СТО в складі необоротних активів, призначених для продажу

286

10

1800

5

Нараховано забезпечення на реструктуризацію СТО

94

47

400

 

Можливі витрати на переїзд і перепідготовку працівників, які прийняли пропозицію працювати в іншому місці, у розмірі 100 000 грн., а також витрати відділу маркетингу на забезпечення реалізації активів регіонального підрозділу в розмірі 75 000 грн. включатимуться до операційних витрат триваючої діяльності підприємства «Альфа» у міру їх фактичного виникнення.

Таким чином, станом на 31.03.2016 р. у фінансовій звітності підприємства «Альфа» відображатимуться:

 • у Звіті про фінансовий стан:

активи — необоротні активи, призначені для продажу, у розмірі 1 800 000 грн.;

пасиви — зобов’язання, що належать до необоротних активів, призначених для продажу, — забезпечення на реструктуризацію СТО в розмірі 400 000 грн.;

 • у Звіті про прибутки та збитки:

інші операційні витрати — 2 100 000 грн. (400 000 + 1700 000).

Якщо актив вже не відповідає умовам визнання необоротного активу, призначеного для продажу, а саме: актив не готовий до негайного продажу або вигоди від його експлуатації оцінюються вище, ніж вигоди від його негайного продажу, такий актив виводиться зі складу активів, призначених для продажу.

Такий необоротний актив, виведений зі складу необоротних активів, утримуваних для продажу, оцінюється за найменшою з оцінок: балансовою вартістю активу (або ліквідаційної групи) до того, як він був класифікований як утримуваний для продажу, скоригований на амортизацію або переоцінку так, ніби він не був класифікований як утримуваний для продажу, або суми очікуваного відшкодування на дату рішення про відмову від продажу.

Коригування балансової вартості необоротних активів, виведених зі складу активів, призначених для продажу, відображаються у Звіті про прибутки та збитки у складі поточної діяльності.

Подання припиненої діяльності

Компонент суб’єкта господарювання — це операції та грошові потоки, що легко ідентифікуються серед інших операцій і грошових потоків суб’єкта господарювання (за географічним принципом або напрямом ведення бізнесу), який утримується для використання і є одиницею, що генерує кошти, або групою одиниць, що генерують гроші.

Припинена діяльність — це компонент суб’єкта господарювання, який ліквідовано або який класифікують як утримуваний для продажу і:

 • є окремим напрямом бізнесу або географічним регіоном діяльності;
 • є частиною єдиного скоординованого плану ліквідації окремого основного напряму бізнесу або географічного регіону діяльності;
 • або є дочірнім підприємством, придбаним винятково з метою перепродажу.

Суб’єкт господарювання розкриває єдину суму у Звіті про сукупні доходи, що включає загальну суму:

 • прибутків або збитків від припиненої діяльності після оподаткування;
 • прибутків або збитків, визнаних під час оцінки за справедливою вартістю, мінус витрати на продаж при ліквідації активів або ліквідаційних груп, які є припиненою діяльністю.

Єдина сума, відображена у Звіті про сукупний дохід, підлягає розшифруванню у примітках до фінансової звітності або у Звіті про сукупний дохід у вигляді відображення:

 • доходів, витрат, прибутків та збитків від припиненої діяльності;
 • прибутків або збитків, визнаних під час оцінки за справедливою вартістю, мінус витрати на продаж при ліквідації активів або ліквідаційних груп, які є припиненою діяльністю;
 • витрат на сплату податку на прибуток від припиненої діяльності відповідно до параграфа 81 є) МСБО 12.

Якщо таке розшифрування подається у Звіті про сукупний дохід, воно відображається в розділі, що стосується припиненої діяльності, тобто окремо від триваючої діяльності.

Таке розшифрування не потрібно для ліквідаційних груп, що є нещодавно придбаними дочірніми підприємствами, які після придбання можуть бути класифіковані як утримувані для продажу.

Також підлягають розкриттю суб’єктом господарювання чисті грошові потоки, що належать до операційної, інвестиційної й фінансової сфер припиненої діяльності, які можуть відображатися у примітках до фінансової звітності або безпосередньо у фінансових звітах. Вони не потрібні для ліквідаційних груп, якими є недавно придбані дочірні компанії, що відповідають критеріям утримуваних для продажу.

Окремо розкриваються суми прибутку від триваючої і від припиненої діяльності, яка має відношення до материнської компанії. Ця інформація відображається у примітках або у Звіті про сукупні доходи.

Параграфом 34 МСФЗ 5 передбачено, що підприємство повинне скоригувати розкриття, передбачені вище, щодо попередніх періодів, поданих у фінансовій звітності, таким чином, щоб ці розкриття належали до всієї діяльності, яка була припинена на кінець звітного періоду останнього поданого періоду.

Коригування сум у поточному періоді щодо сум, наданих раніше про припинену діяльність, безпосередньо пов’язаною з ліквідацією припиненої діяльності в попередньому періоді, слід класифікувати окремо в інформації про припинену діяльність. Характер і суми таких коригувань  розкриваються. Такі коригування можуть виникати внаслідок таких обставин, наприклад:

 • при вирішенні питання з покупцем про ціну придбання й питань відшкодування;
 • при вирішенні питань про відшкодування збитку, заподіяного навколишньому середовищу, або гарантійні зобов’язання продавця щодо реалізованих товарів, робіт, послуг;
 • виконання програм виплат працівникам (якщо вони стосуються безпосередньо операції ліквідації).

Якщо суб’єкт господарювання більше не класифікує компонент як утримуваний для продажу, то результати діяльності такого компонента, які раніше надавалися в інформації про припинену діяльність, потрібно перекласифікувати і внести до складу прибутку триваючої діяльності для всіх поданих періодів. Суми за попередні періоди описуються як подані повторно.

Будь-який прибуток або збиток, визначений за переоціненим необоротним активом, класифікованим як утримуваний для продажу, який не відповідає терміну «припинена діяльність», повинен бути включений до прибутку або збитку триваючої діяльності.

Розглянемо відображення припиненої діяльності на прикладі 3.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

У Звіті про прибутки та збитки й інший сукупний дохід окремо відображаються результати триваючої і припиненої діяльності. Тобто для необоротних активів (ліквідаційних груп), призначених для подажу:

 • у разі якщо вони ще не продані, прибутки та збитки, пов’язані з такими необоротними активами (групами вибуття), відображаються у Звіті про прибутки та збитки як від звичайної триваючої діяльності;
 • у разі якщо такі активи вибули, то результати припиненої діяльності у Звіті про прибутки та збитки відображаються єдиною сумою прибутку/збитку від припиненої діяльності після оподаткування.

ПРИКЛАД 3

Протягом першого півріччя 2016 р. металургійний комбінат продав належний йому пансіонат «Приморський». При визнанні ліквідаційної групи «Пансіонат «Приморський» основні засоби пансіонату було знижено в ціні на 300 000 грн.  Як припинена діяльність пансіонату «Приморський» буде відображена у фінансовій звітності металургійного комбінату станом на 30.09.2016 р.?

У Звіті про прибутки та збитки й інший сукупний дохід металургійного комбінату подано таку інформацію:

Звіт про прибутки та збитки за дев’ять місяців 2016 р. (металургійний комбінат; триваюча діяльність).

Таблиця 3


з/п

Показник

Сума,
тис. грн.

1

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

500 000

2

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(400 000)

3

Валовий прибуток

100 000

4

Інші операційні доходи

75 000

5

Адміністративні витрати

(25 000)

6

Витрати на збут

(30 000)

7

Інші операційні витрати

(25 000)

8

Прибуток від операційної діяльності

95 000

9

Інші доходи

3000

10

Фінансові витрати

(60 000)

11

Інші витрати

(15 000)

12

Прибуток до оподаткування

23 000

13

 Податок на прибуток

(4 200)

14

Прибуток після оподаткування від триваючої господарської діяльності

18 800

15

Фінансовий результат припиненої діяльності (пансіонат «Приморський»)

172

16

 Усього: прибуток металургійного комбінату за період

18 972

 

Примітки до Звіту про прибутки та збитки за дев’ять місяців 2016 р. (припинена діяльність: пансіонат «Приморський»

Таблиця 4


з/п

Показник

Сума,
тис. грн.

1

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5400

2

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(4000)

3

Валовий прибуток

1400

4

Інші операційні доходи

25

5

Адміністративні витрати

(495)

6

Витрати на збут

(130)

7

Інші операційні витрати

(125)

8

Прибуток від операційної діяльності

675

9

Інші доходи

5

10

Фінансові витрати

(95)

11

Інші витрати

(75)

12

Прибуток до оподаткування

510

13

Податок на прибуток

(92)

14

Прибуток після оподаткування від припиненої діяльності

418

15

Збиток від знецінення

(300)

16

Дохід з податку на прибуток1

54

17

 Усього: прибуток від припиненої діяльності

172

_________

1Відстрочений податковий актив виникає відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток»  під час уцінки основних засобів. Сума відстроченого податкового активу дорівнює: сума збитку від знецінювання 300 000 грн. × 18% = 54 000 грн. Наведено для візуалізації розрахунків прибутків/збитків від припиненої діяльності.

 

Таким чином, фінансовий результат припиненої діяльності пансіонату «Приморський» за дев’ять місяців 2016 р. буде відображено у Звіті про прибутки та збитки металургійного комбінату єдиною сумою прибутку від припиненої діяльності після оподаткування.

Подання необоротного активу або ліквідаційної групи, класифікованих як утримувані для продажу

У Звіті про фінансовий стан (Балансі) необоротні активи, призначені для продажу, і ліквідаційні групи, призначені для продажу, відображаються окремо від інших активів. Зобов’язання, безпосередньо пов’язані з ліквідаційними групами, утримуваними для продажу, відображаються у Звіті про фінансовий стан (Балансі) окремо від інших зобов’язань.

Дані показники не згортаються між собою й відображаються однією сумою окремо в активах і окремо — у зобов’язаннях. Це обумовлено тим, що у складі ліквідаційної групи, призначеної для продажу:

 • в активах можуть бути присутніми, наприклад, основні засоби, нематеріальні активи, запаси, дебіторська заборгованість, інші оборотні активи;
 • у пасивах можуть бути присутніми кредити, резерви та забезпечення, торговельна кредиторська заборгованість, кредиторська заборгованість персоналу, бюджету, інша кредиторська заборгованість, пов’язана безпосередньо з даною ліквідаційною групою, призначеною для продажу.

Усі ці показники відповідно підсумовуються і відображаються однією сумою у складі окремої групи «Необоротні активи, призначені для продажу» у складі активів Балансу, і у групі «Зобов’язання, що належать до необоротних активів, призначених для продажу» у складі пасивів Балансу.

Розглянемо відображення ліквідаційної групи «Пансіонат «Приморський» на умовному прикладі 4, взявши за основу приклад 3.

ПРИКЛАД 4

Звіт про фінансовий стан металургійного комбінату станом на 30.09.2016 р.

Таблиця 5

Актив

Сума,
тис. грн.

І. Необоротні активи

 

Основні засоби

500 000

Нематеріальні активи

2000

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

Інші необоротні активи

54

Усього за розділом 1

507 054

ІІ. Оборотні активи

 

Запаси

200 000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

53 046

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

3000

Інша дебіторська заборгованість

1500

 Кошти та їх еквіваленти

25000

Інші оборотні активи

4000

Усього за розділом ІІ

286 546

ІІІ. Необоротні активи, призначені для продажу, і групи вибуття

1000

Баланс

794 600

 

Пасив

Сума,
тис. грн.

І. Власний капітал

 

Зареєстрований капітал

50 000

Нерозподілений прибуток

48 000

Усього за розділом І

98 000

ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування, забезпечення

 

Довгострокові кредити банків

150 000

Забезпечення та резерви

30 000

Відстрочені податкові зобов’язання

1200

Усього за розділом ІІ

181 200

ІІІ. Поточні зобов’язання

 

Короткострокові кредити банків

45 000

Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

37 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

300 000

Кредиторська заборгованість за розрахунками з персоналом

83 000

Кредиторська заборгованість зі страхування

31 000

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

15 000

Інша кредиторська заборгованість

4000

Усього за розділом ІІІ

515 000

ІV. Зобов’язання, включені до ліквідаційних груп,
класифіковані як утримувані для продажу

400

Баланс

794 600

 

Примітки до Звіту про фінансовий стан металургійного комбінату на 30.09.2016 р.

Необоротні активи, призначені для продажу, і групи вибуття (пансіонат «Приморський»)

Таблиця 6

Актив

Сума,
тис. грн.

Основні засоби

500

Запаси

150

Дебіторська заборгованість і аванси

100

Інша поточна дебіторська заборгованість

70

 Кошти та їх еквіваленти

80

Інші оборотні активи

100

 Усього: активи ліквідаційної групи, призначеної для продажу

1000

 

Зобов’язання, включені до ліквідаційних груп, класифіковані як утримувані для продажу (пансіонат «Приморський»)

Таблиця 7

Пасив

Сума,
тис. грн.

Торговельна кредиторська заборгованість

120

Кредиторська заборгованість із заробітної плати

150

Кредиторська заборгованість з нарахувань на заробітну плату

55

Інша кредиторська заборгованість

75

Усього: зобов’язання, включені до ліквідаційних груп, призначені для продажу

400

 

Окремо подаються сукупні прибутки та збитки, які належать безпосередньо до необоротного активу (ліквідаційної групи), утримуваного для продажу, і відображаються у складі Звіту про прибутки та збитки.

Якщо ліквідаційна група є нещодавно придбаним дочірнім підприємством, призначеним для продажу, то розшифрування основних класів активів і зобов’язань  не потрібно.

У примітках до фінансової звітності про необоротні активи, призначені для продажу, і групи вибуття розкривається  інформація:

 • опис необоротного активу (ліквідаційної групи);
 • опис фактів продажу або обставин, які призводять до ліквідації, а також очікуваного способу та часу ліквідації;
 • прибутків та збитків, визнаних внаслідок уцінки/дооцінки активів.
 • сегмент, у якому необоротні активи, призначені для продажу, і групи вибуття подаються відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти».