ПДВ

Податок на додану вартість (запитання-відповіді)

Постачання товарів, звільнених від оподаткування, до дати реєстрації платником ПДВ

Підприємство, що не було зареєстровано платником ПДВ, протягом 2015 р. здійснювало операції з постачання товарів, звільнених від оподаткування (зерно). В жовтні 2015 р. загальний обсяг операцій підприємства перевищив 1 млн. грн. Чи необхідно було підприємству реєструватися платником ПДВ? Чи слід нараховувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, якщо при придбанні товарів для забезпечення діяльності підприємства податковий кредит не формувався?


Для цілей оподаткування ПДВ відповідно до п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платником податку, зокрема, є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 розділу V цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

Згідно з розділами V та XX Податкового кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Відповідно до пунктів 183.1, 183.2 ст. 183 розділу V Податкового кодексу для здійснення реєстрації як платника податку особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто вищезазначеного обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі — Заява).

У разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (п. 183.6 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

Якщо особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала до контролюючого органу Заяву, вона несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (п. 183.10 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

Правила формування податкового кредиту визначено ст. 198 Податкового кодексу, відповідно до п. 198.2 якої датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Таким чином, якщо перша із зазначених подій відбулася до моменту реєстрації особи як платника ПДВ, суми податку, нараховані/сплачені під час такого придбання, не можуть бути включені до складу податкового кредиту.

Що стосується застосування п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу щодо нарахування податкових зобов’язань у зв’язку з використанням товарів/послуг, що використовуються платником ПДВ у звільнених від оподаткування операціях, то його положення можуть бути застосовано у тому разі, якщо при придбанні товарів/послуг було сформовано податковий кредит.

Отже, платник податку, який вчасно не  зареєструвався як  платник ПДВ та  здійснював до  дати його реєстрації операції з  постачання товарів/послуг, які згідно з  Податковим кодексом звільнено від  оподаткування, не  повинен нараховувати податкові зобов’язання згідно з  п.  198.5 ст.  198 цього Кодексу за  товарами/послугами, придбаними ним до  моменту його реєстрації платником ПДВ, оскільки за  операціями з  їх  придбання були відсутні підстави для  формування податкового кредиту.

Отримання помилково перерахованих коштів

Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні коштів, помилково перерахованих контрагентом після того, як договір на постачання товару такому контрагенту розірвано (анульовано)?


Відповідно до підпунктів «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, згідно зі ст. 186 цього Кодексу.

При цьому датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, зокрема дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню (п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу).

Таким чином, при отриманні на поточний рахунок коштів, які помилково перераховані контрагентом після розірвання договору постачання товару, податкові зобов’язання платником не нараховуються та, відповідно, податкова накладна не складається.

Термін реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної

Протягом якого терміну має бути зареєстровано в ЄРПН зведену податкову накладну, яка складається в останній день звітного місяця, і в якому звітному періоді її можна включити до складу податкового кредиту?


Зведена податкова накладна, складена за операціями з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, має бути зареєстрована в ЄРПН у такі самі терміни, як і всі інші податкові накладні: протягом 15 календарних днів, що настають за датою складання. Зведену податкову накладну, складену в останній день місяця, повинно бути зареєстровано в ЄРПН не пізніше 15 числа наступного місяця.

Пунктом 198.3 ст. 198 Податкового кодексу передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Таким чином, у  разі складання в  останній день місяця, в  якому були здійснені операції з  постачання товарів/послуг, які мають безперервний або  ритмічний характер, зведеної податкової накладної та  своєчасної її  реєстрації в  ЄРПН, ПДВ, зазначений у  такій зведеній податковій накладній, може бути включено покупцем таких товарів/послуг до  складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у  якому її  складено (та  відповідно у  якому здійснено такі операції з  постачання), або  будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з  дати складання такої податкової накладної

Кількість зведених податкових накладних

Чи встановлено Податковим кодексом обмеження щодо кількості зведених податкових накладних, які можуть бути складені одному покупцеві протягом звітного періоду?


Періодичність складання зведених податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця може бути передбачено у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

Протягом звітного (податкового) періоду платник податку має право на складання однієї зведеної податкової накладної, яка складається не пізніше останнього дня такого періоду, або двох та більше податкових накладних виходячи із умов, передбачених у цивільно-правовому договорі.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складено податкову накладну у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Несвоєчасно зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, складену на неплатника ПДВ

Податкову накладну, складену на неплатника ПДВ, несвоєчасно зареєстровано в ЄРПН. Чи застосовуватимуться штрафні санкції за таку несвоєчасну реєстрацію?

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію/відсутність реєстрації в ЄРПН податкових накладних визначено ст. 1201 Податкового кодексу.

Пунктом 1201.1 зазначеної статті передбачено, що накладення штрафу у відповідних розмірах на платників ПДВ, на яких згідно з вимогами статей 192, 201 Податкового кодексу покладено обов’язок щодо реєстрації податкових накладних, застосовується у разі порушення платниками податку граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ.

Таким чином, за  несвоєчасну реєстрацію/відсутність реєстрації в  ЄРПН податкових накладних, які не  підлягають наданню покупцямплатникам ПДВ (складені на  неплатника ПДВ), штрафні санкції не  передбачено.

Нова форма податкової накладної

До якої дати можна використовувати стару форму податкової накладної?


Нову форму податкової накладної та порядок її заповнення (далі — Порядок № 1307) затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307.

Як зазначено в п. 4 цього наказу, він набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Офіційне опублікування наказу відбулося в лютому 2016 р. («Офіційний Вісник України», 12.02.2016 р., № 10, с. 455), а, отже, податкова накладна повинна складатися за новою формою з 01.04.2016 р.

Пунктом 3 Порядку № 1307 встановлено, що всі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) за формою, чинною на день такої реєстрації.

Таким чином, всі податкові накладні, реєстрація яких здійснюється в ЄРПН після 01.04.2016 р., мають бути складені за новою формою. Це стосується і тих податкових накладних, у яких дата складання припадає на період до 01.04.2016 р.

Різні дати списання коштів з рахунку покупця та їх зарахування на рахунок продавця

Платником здійснено авансову оплату за товари, які мають бути йому поставлені, при цьому дата списання коштів з рахунку покупця та дата зарахування коштів на рахунок продавця не співпадають. На яку дату має бути складено податкову накладну за такою операцією? На яку дату може бути сформований податковий кредит?


Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 зазначеного Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Таким чином, у випадку попередньої оплати товарів/послуг, якщо дата списання коштів з рахунку покупця та дата зарахування коштів на рахунок продавця не співпадають, податкова накладна складається продавцем на дату виникнення податкових зобов’язань, тобто на дату зарахування коштів на його банківський рахунок.

Правила формування податкового кредиту визначено ст. 198 Податкового кодексу, згідно з п. 198.3 якої податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Датою, на яку платник отримує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, визначається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг (п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 198.6 цієї статті не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

Суми ПДВ, зазначені в податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН, можуть бути включені до податкового кредиту покупця:

  • у разі своєчасної реєстрації податкової накладної в ЄРПН — у тому податковому (звітному) періоді, у якому її складено, або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної;
  • у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної в ЄРПН — у тому податковому (звітному) періоді, у якому її зареєстровано в ЄРПН, або в будь-якому наступному звітному періоді, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42