Податок на прибуток

Класифікація основних засобів за вартісною межею згідно з міжнародними стандартами

Згідно з п. 2 ст. 121 Закону про бухоблік фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами в обов’язковому порядку складають публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Усі інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (п. 3 зазначеної статті).

Одним із основних позитивних результатів застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі — МСБО) та фінансової звітності (далі — МСФЗ) вважається підвищений ступінь зіставності фінансових звітів.

У цій статті, зокрема, розглянемо, чи передбачено МСБО право підприємства здійснювати класифікацію основних засобів (далі — ОЗ) за вартісною межею на підставі судження управлінського персоналу.

Насамперед зауважимо, що МСБО не передбачено вартісної межі для зарахування активів до складу основних засобів. Це очевидно, адже стандарт — міжнародний, і його норми відповідно уніфіковано для застосування будь-якою країною. Норми ж визначення вартісної межі ОЗ для різних країн можуть суттєво відрізнятися. Тому МСБО 16 надає лише загальні критерії, що класифікують активи як ОЗ.

Так, згідно з п. 6 МСБО 16 визначено, що ОЗ — це матеріальні об’єкти, що їх:

  • утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
  • використовуватимуть, як передбачається, протягом більше одного періоду.

Водночас судження управлінського персоналу застосовується при формуванні облікових політик та облікових оцінок.

Про це зазначено у п. 76 МСБО 16, а саме, що відповідно до МСБО 8 суб’єкт господарювання розкриває характер і вплив зміни в обліковій оцінці, які впливають у поточному періоді, або очікується, що впливатимуть у подальших періодах. Стосовно ОЗ, то розкриття такої інформації може бути результатом змін у попередніх оцінках щодо:

  • сум ліквідаційної вартості;
  • попередньо оцінених витрат на демонтаж, переміщення чи відновлення об’єктів основних засобів;
  • строків корисної експлуатації;
  • методів амортизації.

Визначення вартісної межі ОЗ стоїть в одному ряду з вищезазначеними обліковими оцінками.

Застосування облікових політик та облікових оцінок регулюється МСБО 8.

Так, п. 21 цього МСБО визначено, що якщо немає МСФЗ, які застосовуються конкретно до операції, іншої події або умови, управлінський персонал може застосовувати облікову політику з найостанніших положень інших органів, що встановлюють стандарти, у яких використовується подібна концептуальна основа для розробки стандартів бухгалтерського обліку.

Законом № 655 змінено граничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до ОЗ при здійсненні податкового обліку.

З 01.09.2015 р. згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу ОЗ є: матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих ОЗ і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Згідно з п. 34 МСБО 8 може виникнути потреба у перегляді попередньої облікової оцінки, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка, або внаслідок нової інформації чи більшого досвіду. За своїм характером перегляд оцінок не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки.

Тобто зміна облікової оцінки є прерогативою управлінського персоналу, який встановлює вартісну межу ОЗ виходячи із зміни обставин, на яких базувалася оцінка (зміна податкового законодавства), внаслідок нової інформації чи набуття нового досвіду.

Пунктом 35 цього МСБО визначено, що якщо складно розрізнити зміну облікової політики та зміну облікової оцінки, зміна вважається зміною облікової оцінки.

Відповідно до п. 36 МСБО 8 вплив зміни облікової оцінки визнають перспективно:

  • у періоді, коли відбулася зміна, якщо зміна впливає лише на цей період;
  • у періоді, коли відбулася зміна, та у майбутніх періодах, якщо зміна впливає на них разом.

Таким чином, визнання нової вартісної межі для ОЗ, наприклад з 01.09.2015 р., є зміною облікової оцінки.

Суб’єкт підприємницької діяльності застосовує цю межу у звітному періоді та в наступних звітних періодах і при цьому не робить ретроспективних коригувань фінансової звітності попередніх періодів.

Слід додати, що вартісна межа може бути встановлена обліковою політикою групи компаній (із головним офісом за межами України, наприклад у Німеччині, Австрії або Португалії), і саме ця встановлена вартісна межа буде обов’язковою до застосування для компанії — резидента України, що складає звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики групи.

При цьому якщо обсяг доходів такої компанії — резидента України перевищує 20 млн. грн., така компанія з метою оподаткування податком на прибуток зобов’язана проводити відповідні коригування, у тому числі коригування сум амортизації необоротних активів, передбачені ст. 138 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42