Соціальне страхування

Страховий стаж для призначення пенсії

Законодавством України чітко визначено умови при виході на пенсію. Першочерговою умовою є набуття необхідного страхового стажу.
Так, відповідно до частини першої ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Для призначення пенсії за віком при досягненні віку, зазначеного в ст. 26 цього Закону, особі потрібно мати не менше ніж 15 років страхового стажу, а для отримання мінімального розміру пенсії на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, чоловікам необхідно мати 35 років страхового стажу, а жінкам — 30 років.
Страховий стаж, набутий особою після 01.01.2004 р., обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а до цієї дати — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.
Далі у вигляді відповідей на конкретні запитання пропонуємо розглянути інформацію стосовно періодів, що зараховуються до страхового стажу при призначенні пенсії.


Запитання 1

Чоловік — громадянин Грузії, але проживає в Україні та працює на українському підприємстві. Чи зарахується йому цей період роботи до страхового стажу у разі виходу на пенсію згідно із законодавством України?

Відповідно до ст. 11 Закону про пенсійне страхування загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України), та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — підприємців та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб — підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

Отже, робота в Україні чоловіку зарахується до страхового стажу.

Крім того, згідно зі ст. 3 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Грузія при визначенні права на пенсію, в тому числі на пільгових умовах і за вислугу років, враховується трудовий стаж, набутий на території України і (або) Республіки Грузія, а також трудовий стаж, що визнається на території будь-якої зі сторін.

Запитання 2

Жінка є громадянкою України. Починаючи з 2008 р. працює за кордоном у міжнародній організації. Чи зараховується період такої роботи до страхового стажу при призначенні пенсії?

Відповідно до пунктів 5 та 6 ст. 11 Закону про пенсійне страхування загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України), та громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України).

Тому період роботи за кордоном жінці зарахується до страхового стажу при призначенні пенсії у разі якщо вона працювала у міжнародній організації, яку створено відповідно до законодавства України.

Запитання 3

Чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії підприємницька діяльність?

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 3 ст. 11 Закону про пенсійне страхування).

Підтвердження стажу для підприємців

Період

Підтвердна документація

ФОП на загальній системі оподаткування

ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування

З 01.07.2000 р.

Довідка із бази даних реєстру застрахованих осіб

До 01.01.2004 р.

Спеціальний торговий патент або свідоцтво про сплату єдиного податку, або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідка про сплату страхових внесків

З 01.01.2004 р.

Довідка із бази даних реєстру застрахованих осіб

 

Запитання 4

Чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії час навчання у вузі з вересня 2002 р. по червень 2007 р.?

Студенти, слухачі навчальних закладів не є застрахованими особами, а отже, період навчання після 01.01.2004 р. не зараховується до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії.

Водночас частиною четвертою ст. 24 Закону про пенсійне страхування визначено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (до 01.01.2004 р.).

Так, згідно з п. «д» ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи.

Отже, в даному випадку до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься період навчання лише з вересня 2002 р. по 31.12.2003 р.

Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання (п. 8 Порядку № 637).

Запитання 5

Чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії період, коли жінка дев’ять місяців у 2013 р. перебувала у центрі зайнятості?

Згідно зі ст. 24 Закону про пенсійне страхування період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Підтвердження отримання допомоги по безробіттю

Період

Підтвердна документація

До 01.01.2010 р.

Запис у трудовій книжці чи довідка про період отримання допомоги

З 01.01.2010 р.

Довідка із бази даних реєстру застрахованих осіб

Запитання 6

Чоловік отримує страхові виплати у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві (у розмірі 10% від заробітку). Чи зараховується цей період до страхового стажу при призначенні пенсії?

Пунктом 11 ст. 11 Закону про пенсійне страхування визначено, що загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону № 1105, крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Отже, період, коли чоловік отримував страхові виплати, зараховується до страхового стажу за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Запитання 7

Чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві?

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (ст. 24 Закону про пенсійне страхування).

Тобто час перебування на інвалідності із зазначених причин зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії.

Період перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

Запитання 8

Чи передбачено чинним на сьогодні законодавством зарахування до страхового стажу часу при призначенні пенсії догляду батьків за дитиною, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Підстав для зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, після 01.01.2004 р. немає, оскільки такі батьки не є особами, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Водночас якщо такий догляд мав місце до 01.01.2004 р., то до страхового стажу одному з батьків, який не працював та доглядав таку дитину до досягнення 12-річного віку, період догляду зараховуватиметься до страхового стажу (таке право надано ст. 30 Закону № 796).

Згідно з Порядком № 637 час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною від Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:

  • свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);
  • посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення;
  • заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою п. 13 ст. 30 Закону № 796;
  • документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.

Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є виписка з трудової книжки. Крім того, враховують дані про те, що особа не перебувала на обліку як фізична особа — підприємець.

Запитання 9

Чоловік є членом Спілки художників. Які документи потрібно надати для підтвердження творчого стажу, щоб його врахували для призначення пенсії?

До 01.01.2004 р. підтвердженням часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, є довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

При цьому до 01.04.92 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу. У цих випадках стаж творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок республіки починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного автора.

Що стосується страхового стажу після 01.01.2004 р., то особи, які забезпечують себе роботою самостійно, зокрема які займаються творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та для призначення їм пенсії враховуються дані, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42