Рентна плата

Заповнення уточнюючої декларації з рентної плати за спеціальне використання води

Форму податкової декларації з рентної плати (далі — декларація) затверджено наказом № 719. Невід’ємною її частиною є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води (далі — розрахунок) здійснюється у додатку 5 до декларації (далі — додаток 5).


Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

або відобразити суму недоплати у складі декларації із цього податку, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Розглянемо, як заповнюється уточнююча декларація у разі виявлення помилок за минулий податковий період при обчисленні податкового зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води.

У декларації та додатках 5 до неї заповнюються усі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому в разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку — не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Порядок заповнення уточнюючої декларації

У графі «порядковий №» зазначається номер декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року декларацій; зазначається тип розрахунку «уточнюючий»;

у рядку 1.1 — звітний (податковий) період, у якому здійснюється уточнення податкових зобов’язань (I, II, III, IV квартали та рік);

у рядку 1.2 — звітний (податковий) період, що уточнюється (I, II, III, IV квартали та рік);

у рядку 2 зазначаються: повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролю-ючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи; серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається декларація (відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 додатків 5, що додаються до цієї декларації); податкова адреса, поштовий індекс, міжміський код, тел./факс; електронна адреса (за бажанням платника);

у рядку 3 — найменування контролюючого органу, до якого подається декларація (платник рентної плати подає декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об’єктів оподаткування, зокрема з рентної плати за спеціальне використання води — за місцезнаходженням водного об’єкта);

у рядку 4.4 — податкове зобов’язання з рентної плати за звітний період, усього;

у рядку 4.4 — податкове зобов’язання за спеціальне використання води за податковий (звітний) період (сума рядків 13 додатків 5);

у рядку 4.4.1 — податкове зобов’язання, що збільшується або зменшується в результаті виправлення помилки (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5);

у рядку 4.4.2 — сума штрафу (сума рядків 16 додатків 5);

у рядку 4.4.3 — сума пені (сума рядків 17 додатків 5).

Порядок заповнення додатка 5

У графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;

у графі «розрахунок №» арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання; зазначається тип розрахунку «уточнюючий»;

у рядку 1.1 — звітний (податковий) період, у якому здійснюється уточнення податкових зобов’язань (I, II, III, IV квартали та рік);

у рядку 1.2 — звітний (податковий) період, що уточнюється (I, II, III, IV квартали та рік);

у рядку 2 — код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи; серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у рядку 3 — код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 декларації, до якої додається розрахунок;

у рядку 4 первинними водокористувачами зазначається інформація щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування, зокрема, дата видачі та термін дії. Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, рядок 4 розрахунку не заповнюють;

у рядку 5 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта;

у рядку 6 — код водних об’єктів згідно з додатком 16 до податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок. Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із змішаних джерел водопостачання, керуючись п. 255.10 ст. 255 Податкового кодексу, складають окремі додатки 5 за кожним джерелом, з яких формуються (наповнюються) такі змішані джерела, із зазначенням у р. 6 відповідних кодів;

у рядку 7 — розмір установленого річного ліміту використання води у м3 згідно з отриманим дозвільним документом;

у рядку 8 — обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в м3;

у рядку 8.1 — обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в м3;

у рядках 8.1.1 та 8.1.2 — обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в м3;

у рядку 8.2 — обсяг використаної води понад установлений річний ліміт згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в м3;

у рядках 8.2.1 та 8.2.2 — обсяг використаної води понад установлений річний ліміт з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в м3;

у рядках 9, 9.1 та 9.2 — ставки рентної плати, визначені у ст. 255 Податкового кодексу;

у рядках  10, 10.1, 10.2, 10.3 та 10.4 — коефіцієнти до ставок рентної плати відповідно до ст. 255 Податкового кодексу;

у рядку 11 — податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною у цьому рядку формулою, при цьому значення показника «V» становить:

  • для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, — 1;
  • для водних ресурсів для потреб рибництва — 10 000;
  • за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100;

у рядку 12 зазначається податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал або за півріччя, або за дев’ять місяців;

у рядку 13 — податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;

у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 раніше поданої декларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 15 — розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до пп. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (3%);

у рядку 16 — сума штрафу;

у рядку 17 — сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до пп. «а» пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

ПРИКЛАД

Підприємство, що провадить господарську діяльність з виробництва напоїв, у 2015 р. у межах встановленого річного ліміту використало 14 000 м3 води загальнодержавного значення, видобутої з власної свердловини (код водного об’єкта відповідно до додатка 16 декларації — 2.1.1). При цьому підприємством задекларовано та сплачено за ІV квартал 2015 р. податкове зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) у розмірі 128 000,00 грн.

У результаті здійснення перевірки правильності обчислення рентної плати підприємством самостійно виявлено помилку при обчисленні податкового зобов’язання у частині застосування ставок рентної плати, яка підлягає коригуванню шляхом подання уточнюючої декларації.

Таким чином, податкове зобов’язання підприємства за 2015 р. у зв’язку із виправленням помилки становить: 14 000 × 39,48 = 552 720,00 грн. (р. 11 додатка 5).

Податкове зобов’язання за ІV квартал 2015 р., обчислене як різниця між податковим зобов’язанням підприємства з початку року та податковим зобов’язанням за попередній звітний період, становить: 552 720,00 — 414 540,00 = 138 180,00 грн. (р. 13 додатка 5).

Сума податкового зобов’язання, яка підлягає збільшенню, становить:

138 180,00 — 128 000,00 = 10 180,00 грн (р. 14.1 додатка 5).

Сума штрафної санкції за заниження податкового зобов’язання у разі самостійно виявленої підприємством помилки відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу становить: 10 180,00 × 0,03 = 305,4 грн (р. 16 додатка 5).

Таблиця