Рентна плата

Заповнення розрахунку та сплата рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Законом № 909 для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлено відмінний від попереднього, який відповідав календарному кварталу, базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (пп. 1 п. 71 розділу І цього Закону). Зазначену норму визначено п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 цього Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тобто до набрання чинності формою податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, що дорівнює місяцю, Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом № 719 (далі — Податкова декларація), невід’ємною частиною якої є додатки.

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України здійснюється у додатку 4 до Податкової декларації (далі — додаток 4).

Розглянемо, який порядок заповнення зазначеного додатка та сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2016 р.

ТаблицяЗаповнення розрахунку

У додатку 4 до податкової декларації з рентної плати заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення у такому рядку ставиться прочерк. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

З урахуванням приміток до додатка 4, а також того, що форма податкової декларації та додатка 4 передбачає декларування податкових зобов’язань за податковий (звітний) період — квартал, додаток 4 за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, заповнюється таким чином:

під штампом про затвердження форми Податкової декларації у верхньому правому куті зазначається примітка у редакції: «З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI»;

у графі «Порядковий № Податкової декларації»  зазначається номер Податкової декларації, до якої додається розрахунок арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року податкових декларацій (з урахуванням звітних нових та уточнюючих) за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;

у графі «Розрахунок №»  арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання поданих з початку року додатків 4 за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;

у рядку 1.1  зазначається звітний (податковий) період, у якому подається Податкова декларація — арабською цифрою проставляються порядковий номер відповідного звітного місяця у році та рік, за який подається Податкова декларація;

у рядку 1.2 — при уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: арабською цифрою проставляються номер відповідного місяця (кварталу — якщо уточнюються показники за 2015 рік) та рік;

у рядку 2  зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у рядку 3  зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, наведений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається такий розрахунок (за місцем податкової реєстрації);

у рядках 4.1, 4.2 зазначаються інформація та податкове зобов’язання щодо кожного виду радіозв’язку в окремому регіоні, наведені у відповідному дозвільному документі. За потреби кількість таких рядків може бути збільшено.

Заповнення колонок:

у колонці 2 «код виду радіозв’язку» — код виду радіозв’язку відповідно до додатка 15 «Перелік кодів видів радіозв’язку» до Податкової декларації (відповідають назвам видів радіозв’язку, визначених у п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу);

у колонці 3 «регіон» — цифровий код регіону (два знаки), в якому використується радіочастотний ресурс;

у колонці 4.1 «вид документа» — вид документа, що дає право на користування радіочастотним ресурсом (ліцензія або дозвіл);

у колонці 4.2 «номер» — номер документа, що дає право на користування радіочастотним ресурсом;

у колонці 4.3 «дата видачі» — дата видачі документа, що дає право на користування радіочастотним ресурсом (ддммрррр);

у колонці 4.4 «строк дії» — дата, до якої діє документ, що дає право на користування радіочастотним ресурсом (ддммрррр);

у колонці 4.5 «кількість днів дії» — кількість календарних днів дії дозвільного документа у звітному місяці;

у колонці 5 «ширина смуги радіочастот» — ширина смуги радіочастот, що зазначається в МГц, на підставі документа, що дає право на користування радіочастотним ресурсом;

у колонці 6 «коефіцієнт» — понижувальний коефіцієнт 0,75, що застосовується для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, для таких видів радіозв’язку, як:

радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів;

стільниковий радіозв’язок;

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації;

у колонці 7 «ставка рентної плати» — ставка рентної плати згідно з п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу, чинна у звітному податковому періоді, з відповідним заокругленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами;

у колонці 8 «податкове зобов’язання» — податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний місяць (к. 5 х к. 6 х к. 7);

у рядку 5 «податкове зобов’язання за податковий (звітний) період» — зазначається податкове зобов’язання за податковий (звітний) місяць: сумарне значення рядків 4.1, 4.2 колонки 8;

у рядках 6 «розмір авансових внесків у першому, другому та третьому місяцях податкового (звітного) кварталу», 7.1 «додатнє зобов’язання», 7.2 «від’ємне зобов’язання», 9.1 «авансові внески, що збільшуються», 9.2 «авансові внески, що зменшуються», 10.1 «додатнє зобов’язання», 10.2 «від’ємне зобов’язання» чинної форми додатка 4 ставиться прочерк у разі подання звітності в паперовому вигляді, або ці рядки не заповнюються, якщо форма заповнюється в електронному вигляді;

рядок 8 «податкове зобов’язання, що уточнюється» заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації;

у рядку 11 «розмір штрафу» зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом: 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами пп. «а» або пп. «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу;

у рядку 12 «сума штрафу» — сума штрафу, розрахована виходячи з розміру податкового зобов’язання, що збільшується (р. 8.1), помноженого на розмір штрафу, визначеного у р.11 (у гривнях з копійками);

у рядку 13 «сума пені» — сума пені у гривнях з копійками, що нараховується платником самостійно відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу з урахуванням пп. «а» цього підпункту.

Після заповнення рядків і колонок сумарне значення показників додатка 4 переноситься до відповідних рядків податкової декларації.

Сплата рентної плати

Згідно з п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається до контролюючого органу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) місяць, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації (п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу).