Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток, Фінансова і статистична звітність

Визначення обсягу доходів страхової компанії

Чи враховуються при визначенні обсягу доходів страхової компанії для цілей податкового обліку інші доходи, не пов’язані зі страховою діяльністю?


До річного доходу суб’єкта господарювання від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Згідно з пп. «в» п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн.  грн. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками зазначеного Звіту, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Обсяг доходу платника податків від будь-якої діяльності визначається за даними графи 3 «За звітний період» цього Звіту за звітний рік як сумарне значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи) та 2240 (інші доходи).

Порядок розкриття інформації за статтями балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал наведено у Методрекомендаціях № 433.

Відповідно до п. 3.4 цих Методрекомендацій у додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики зазначають суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за винятком частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за винятком частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Згідно з п. 33 Методрекомендацій № 476 показник графи 3 рядка 2010 (чисті зароблені страхові премії) Звіту форми № 2 розраховується за формулою: рядок 2011 (премії підписані, валова сума) мінус рядок 2012 (премії, передані у перестрахування) мінус рядок 2013 (зміна резерву незароблених премій, валова сума) плюс рядок 2014 (зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій).

Отже, враховуючи специфіку діяльності страхових компаній, для визначення обсягу доходу страховика від будь-якої діяльності крім сумарного значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи), 2240 (інші доходи) враховується також значення рядка 2010 (чисті зароблені страхові премії) Звіту  про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Визначений показник доходу страховика відображається у рядку 01 (дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку) податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

довідково

Одночасно з основною ставкою податку на прибуток підприємств 18% страховики застосовують: 

  • 3% — за договорами страхування;
  • 0% — за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42