Лист

«Щодо можливості перебування об’єднань підприємств (корпорації, асоціації, консорціуми і т.п.) у Реєстрі неприбуткових установ і організацій», лист ДФС України від 16.03.2017 № 5263/6/99-99-15-02-02-15

05.04.2017 / 17:25

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості перебування об’єднань підприємств (корпорації, асоціації, консорціуми і т.п.) у Реєстрі неприбуткових установ і організацій та розповсюдження особливостей оподаткування доходів на таке об’єднання та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Положення абзаців третього і четвертого пп. 133.4.1 п. 133.4. ст. 133 ПКУ щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Основні засади господарювання в Україні, регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, визначаються Господарським кодексом України (далі – ГКУ).

Пунктом 1 ст. 120 ГКУ встановлено, що господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств.

Відповідно до п. 2 ст. 119 ГКУ господарське об’єднання – об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (п. 1 ст. 3 ГКУ).

При цьому господарська діяльність поділяється на комерційну (підприємництво) та некомерційну господарську діяльність. Пунктом 2 ст. 3 ГКУ передбачено, що господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Абзацом 5 п. 2 ст. 121 ГКУ зазначено, що підприємство – учасник господарського об’єднання має право, зокрема, одержувати частину прибутку від діяльності господарського об’єднання відповідно до його статуту.

Враховуючи вище викладене, діяльність господарських об’єднань, метою яких є комерційна господарська діяльність, не відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ. Отже, отриманий від комерційної діяльності дохід господарського об’єднання може розподілятися між підприємствами – учасниками такого об’єднання.

Таким чином, у разі утворення господарського об’єднання у вигляді корпорації, консорціума, концерна, метою якого є комерційна господарська діяльність, не можуть бути дотримані вимоги, встановлені пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ до неприбуткових організацій.