Наказ

«Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій», наказ Мінфіну України від 24.05.2017 № 523

13.07.2017 / 16:30

(Витяг)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 

09.06.2017 р. за № 719/30587

Відповідно до статті 52 Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, що додається.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України
24.05.2017 № 523

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 

09.06.2017 р. за № 719/30587

ПОРЯДОК 
ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає порядок ведення та форму єдиної бази індивідуальних податкових консультацій (далі - Реєстр).

2. Дія цього Порядку поширюється на індивідуальні податкові консультації (далі - ІПК), надані в письмовій формі.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі.

4. Держателем Реєстру є ДФС, яка забезпечує його ведення.

Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

5. Реєстр є електронною базою даних.

6. Програмне забезпечення Реєстру має забезпечувати:

автоматизацію процесу внесення відомостей про ІПК до Реєстру;

внесення відомостей про ІПК в електронній формі та створення їх електронного архіву з можливістю перегляду ІПК у форматі PDF;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру (накопичення, аналіз, актуалізація та обробка даних тощо);

проведення інших дій, визначених цим Порядком.

7. Усі ІПК підлягають обов’язковій реєстрації в Реєстрі та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС і повинні містити:

назву «Податкова консультація»;

дату реєстрації;

реєстраційний номер у Реєстрі;

опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;

обґрунтування застосування норм законодавства;

висновок з питань практичного використання норм законодавства, зазначених в ІПК.

Реєстр складається із розділів, які дають змогу здійснювати пошук ІПК за реєстраційним номером, датою, стислим змістом питань (ключові слова), номером судової справи (за наявності) та органом, що надав таку консультацію.

8. ІПК реєструються в Реєстрі, розміщуються відповідальним за його ведення структурним підрозділом ДФС на офіційному веб-сайті ДФС у знеособленому вигляді та не повинні містити:

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

податкову адресу платника податків.

Реєстрація ІПК в Реєстрі здійснюється засобами автоматизованої системи документообігу ДФС шляхом присвоєння відповідного реєстраційного номера, який починається із цифр та містить літери «ІПК». Нумерація Реєстру починається з 1 і далі у порядку зростання.

Відомості про ІПК вносяться до Реєстру на підставі рішення ДФС, прийнятого відповідно до пункту 52.5 статті 52 Кодексу.

9. Інформація в ІПК має бути актуальною, якісно підготовленою і змістовною та не повинна містити персональних даних, даних з обмеженим доступом, неперевірених або неузгоджених відомостей.

У разі скасування ІПК у судовому порядку така консультація підлягає виключенню з Реєстру та заміні на нову ІПК, що надана з урахуванням висновків суду, у строки, визначені пунктом 53.2 статті 53 Кодексу, з відміткою про те, що нова ІПК надана на підставі рішення суду.

10. Контролюючий орган в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональний територіальний орган зобов’язані надіслати ДФС ІПК протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання ІПК, для розгляду питання щодо внесення відомостей про таку консультацію до Реєстру, про що повідомляють платника податків у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

11. Рішення про внесення або відмову у внесенні ІПК контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів до Реєстру приймається ДФС у межах строків, визначених Кодексом.

12. ДФС забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться в Реєстрі.

13. До впровадження програмного забезпечення, яке дає змогу здійснювати перегляд ІПК у форматі PDF, Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті ДФС і періодично оновлюється.

В.о. директора Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат С. АВРАМЕНКО