Лист

«Про відображення операцій з податку на додану вартість», лист Держказначейства України від 12.07.2017 № 16-08/684-11578

01.08.2017 / 09:55

Державна казначейська служба України розглянула лист <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відображення в обліку операцій із оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів, відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту, здійснюється відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 86/28216 (далі — Типова кореспонденція).

Відображення в бухгалтерському обліку операцій із перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства здійснюється згідно з пунктом 5.8 Типової кореспонденції.

Відповідно зазначена інформація наводиться у фінансовій звітності у рядку 1162 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у казначействі» та рядку 1540 «Поточні зобов'язання за платежами до бюджету» Балансу (форма № 1-дс) (Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»).

Відповідно до пункту 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Перший заступник Голови В. ДУДА