Наказ

«Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків», наказ Мінфіну України від 21.07.2017 р. № 658

04.09.2017 / 08:55

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр О. Данилюк

ЗМІНИ 
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. У розділі ІІ:

1) абзац перший пункту 1 після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слова "застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом, за наслідками таких перевірок" замінити словами "за наслідками таких перевірок, передбачених Кодексом, штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов’язань";

абзац п’ятнадцятий після слів та цифр "статті 201 Кодексу" доповнити словами "та/або необхідності складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї у випадках, передбачених Кодексом";

3) в абзаці третьому пункту 3 слова та цифри "У разі встановлення порушення вимог законодавства з питань державної митної справи контролюючим органом складається податкове повідомлення-рішення у порядку та строки, визначені статтею 354 Митного кодексу України" замінити словами "Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з питань державної митної справи складається контролюючим органом";

4) у пункті 4:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пеня" доповнити словами "в тому числі";

5) у пункті 5:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пеня" доповнити словами "в тому числі";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

6) у пункті 6:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

7) пункт 7 після слова "керівником" доповнити словами "(виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою)";

8) у пункті 8:

в абзаці другому цифру "6" замінити цифрою "7";

доповнити абзацом такого змісту:

"номера контролюючого органу - наступні 4 цифри номера (додатково для податкового повідомлення-рішення за формою "Ф")";

9) у пункті 9:

після слів "розрахунок податкового зобов’язання" доповнити словами "(за наявності)";

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення".

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

слова "(заступнику керівника) контролюючого органу, а складене відповідно до Митного кодексу України - керівнику або виконуючому його обов’язки" замінити словами "(виконуючому його обов’язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу";

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При складанні у передбачених Кодексом випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункти 23 викласти в такій редакції:

"2. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.";

3) у пункті 4:

підпункт 2 після слів "визначеною керівником" доповнити словами "(виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою)";

доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) працівником структурного підрозділу або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання документа засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис"відповідно до пункту 42.4 статті 42 Кодексу (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення).";

4) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку податкового повідомлення-рішення, направленого засобами електронного зв’язку, вживаються заходи, передбачені пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.".

3. У розділі V:

1) у підпунктах 24 пункту 1:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

2) пункт 3 доповнити словами "суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства".

4. Додатки 1 - 14 викласти в новій редакції, що додаються.

5. Додатки 1516 після слів "зменшення (збільшення)" доповнити словами "суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення".

В.о. директора Департаменту податкової політики В.П. Овчаренко 

Додаток 1 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II) 

 Форма "Ф"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 2 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "Р"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 3 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "Р1"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 4 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "Ш"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 5 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "З"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 6 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

"Форма "В1"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 7 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "В3"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 8 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "В4"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 9 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "П"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 10 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "С"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 11 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "ПС"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 12 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "Д"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 13 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "Н"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 14 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами 
податкових повідомлень-рішень 
платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

Форма "ПН"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ