Постанова

«Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України», постанова КМУ від 04.10.2017 р. № 775

17.10.2017 / 13:30

Відповідно до пунктів 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 196 «Питання надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 856).

3. Внести до пункту 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674; 2017 р., № 12, ст. 335), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 775

ПОРЯДОК
надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України

1. Цей Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту:

тільки верстатів для обробки дерева, що класифікуються за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифікуються у товарній підпозиції 8479 30 згідно з УКТЗЕД, які ввозяться для використання у деревообробному виробництві
(далі — устатковання);

обладнання (його частин), що класифікується у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТЗЕД, для виробництва тільки медичних виробів (далі — обладнання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному та Податковому кодексах України.

3. Розстрочення рівними частинами сплати суми податку на додану вартість надається на строк до 36 календарних місяців без нарахування відсотків та пені, визначених пунктом 129.5 статті 129 Податкового кодексу України.

4. Розстрочена сума податкового зобов’язання погашається рівними частинами починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення. При цьому перший платіж здійснюється під час подання митної декларації до митного оформлення устатковання та обладнання.

5. Для отримання розстрочення сплати податку на додану вартість платник податків або уповноважена ним особа подає до митниці ДФС заяву за формою згідно з додатком 1.

6. До заяви, крім документів, передбачених статтею 335 Митного кодексу України, додаються такі документи:

бізнес-проект із зазначенням технологічного процесу з економічними розрахунками та очікуваних результатів діяльності;

висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень, та інші документи для підтвердження мети ввезення устатковання та обладнання.

7. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість приймається комісією, до складу якої в обов’язковому порядку включаються:

керівник підрозділу митниці, на який покладено функції з митного оформлення товарів, або особа, яка його заміщує;

керівник підрозділу митниці, яким здійснюється адміністрування митних платежів, або особа, яка його заміщує;

керівник підрозділу митниці з протидії митним правопорушенням або особа, яка його заміщує;

керівник юридичної служби митниці або особа, яка його заміщує;

керівник підрозділу аудиту головного управління ДФС в області, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС відповідно або особа, яка його заміщує.

8. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість приймається протягом десяти робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Якщо сума заявлених до розстрочення податкових зобов’язань, щодо яких переносяться строки сплати, становить 1 млн. гривень та більше, рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість, прийняте комісією, погоджується керівником ДФС протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення комісією шляхом накладення на рішенні резолюції про погодження/непогодження.

9. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість оформлюється згідно з додатком 2.

10. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість видається платнику податків безоплатно.

11. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість приймається у разі:

відповідності заявленого коду устатковання та обладнання коду згідно з УКТЗЕД;

підтвердження заявленої митної вартості устатковання та обладнання;

підтвердження відповідності виду діяльності підприємства — імпортера (або підприємства, за дорученням якого ввозиться устатковання та обладнання) відповідному коду згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД);

відсутності у платника податку заборгованостей із сплати платежів, контроль за справлянням/стягненням яких покладено на контролюючі органи, та відсутності застосування до нього спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

підтвердження наявності виробничих потужностей, приміщень, умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.

12. Виникнення або виявлення митницею ДФС, головним управлінням ДФС в області, м. Києві чи Офісом великих платників податків ДФС обставин, які не відображені у документах платника податку і впливають на прийняття рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість, або встановлення невідповідності умовам, визначеним пунктом 11 цього Порядку, є підставою для надання відмови у прийнятті рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість.

13. Прийняте рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість реєструється в журналі реєстрації надання розстрочення за формою згідно з додатком 3.

14. Інформація про прийняті рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість оприлюднюється на офіційному веб-порталі ДФС.

15. Митне оформлення устатковання та обладнання здійснюється за митною декларацією, поданою відповідно до глави 40 Митного кодексу України. Залишок суми зобов’язань із сплати митних платежів підлягає забезпеченню виконання відповідно до розділу X Митного кодексу України.

16. Сплата розстрочених сум податку на додану вартість здійснюється щомісяця у строк, встановлений митницею ДФС, з поданням додаткової митної декларації.

У додатковій митній декларації, що подається для сплати рівними частинами розстроченої суми податку на додану вартість, зазначаються відомості про митну вартість устатковання та обладнання, визначену на дату поміщення таких устатковання та обладнання у митний режим імпорту.

17. У разі неподання або несвоєчасного подання додаткової митної декларації застосовуються штрафні санкції згідно із статтею 120 Податкового кодексу України.

18. Встановлення факту несплати в установлені строки розстроченого податкового зобов’язання, нецільового використання ввезених устатковання та обладнання, відсутності таких устатковання та обладнання за місцезнаходженням, зазначеним у заяві, вважається використанням платником податків розстрочення не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям його надання.

У такому разі рішення про надання розстрочення скасовується не пізніше наступного дня після встановлення зазначеного факту, а сплачена сума податку на додану вартість поверненню не підлягає.

Платник податку зобов’язаний сплатити суму, розраховану як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що повинна бути сплачена у момент ввезення устатковання та обладнання, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення устатковання та обладнання до дня збільшення податкового зобов’язання.

Не сплачена платником податку сума, зазначена в абзаці третьому цього пункту, вважається податковим боргом і стягується у порядку, передбаченому главою 9 Податкового кодексу України.

19. Платник податків, якому надано розстрочення сплати податку на додану вартість, щомісяця протягом одного робочого дня після сплати частини розстроченої суми у строки, визначені у рішенні про надання розстрочення сплати податку на додану вартість, подає до контролюючого органу звіт про цільове використання товарів, увезених на митну територію України у митному режимі імпорту, згідно з додатком 4. Звіти подаються платником податків протягом усього періоду користування розстроченням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 775

ЗМІНА,
що вноситься до пункту 37 Положення про митні декларації

Абзац другий після слів «ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами» доповнити словами «, для сплати рівними частинами податку на додану вартість у разі надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання на підставах, визначених Податковим кодексом України».