Постанова

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», постанова КМУ від 25.10.2017 № 832

16.11.2017 / 10:50

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України,  2017 р., № 24, ст. 671, № 61, ст. 1865), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 832

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

1. Пункт 3 після слова «сукупно» доповнити словами і цифрами «, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, — за результатами кожного окремого звітного періоду».

2. У пункті 7:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої — для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;»;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427). Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів має бути не нижче показника ступеня локалізації виробництва відповідної техніки і обладнання, встановленого пунктом 5 цього Порядку;»;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

«Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються комісії до 31 жовтня, а в 2017 році — до 17 листопада. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються комісії з 1 листопада поточного року.»;

4) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, подаються комісії щороку з 1 січня по 30 квітня.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

5) абзац восьмий після слів «для включення до переліку» доповнити словами «та щорічного підтвердження»;

6) доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Заводи-виробники подають фінансову звітність за попередні чотири квартали.».

3. Доповнити Порядок пунктом 71 такого змісту:

«71. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заводом-виробником, або у разі, коли техніка та обладнання не відповідають критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, комісія розглядає питання і приймає відповідне рішення щодо виключення такої техніки та обладнання з переліку.

Вартість техніки та обладнання, вилучених з переліку, не підлягає компенсації з моменту оприлюднення відповідного рішення комісії на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.».

4. У пункті 8:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Мінекономрозвитку розміщує рішення комісії щодо виключення з або включення техніки та обладнання до переліку і сформований комісією оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до Мінагрополітики та державних банків або банків, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

«найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера;»;

3) в абзаці п’ятому слово «вартість» замінити словом «ціна».

5. У пункті 10:

1) в абзаці другому слова і цифру «після 1 грудня» замінити словами і цифрою «з 1 грудня»;

2) в абзаці третьому слово «ДФС» виключити.

6. У пункті 11:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, через який здійснено придбання техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи, а саме:»;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);»;

3) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

«довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються в поточному році за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються в наступному році.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

4) доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінагрополітики інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.».

7. Пункт 12 після слів «вид і марку техніки та обладнання» доповнити словами «, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання».

8. У пункті 13:

1) абзац перший після слів «за призначенням» доповнити словами і цифрами «, крім випадку, коли така техніка та обладнання прийняті державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі, у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором»;

2) в абзаці другому слова «порушення зазначеної вимоги» замінити словами «відчуження такої техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов’язань за кредитним договором,».

9. У пункті 14:

1) в абзаці першому слова «в одноденний строк» замінити словами «протягом трьох банківських днів»;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.».

10. Пункт 15 після слова «Мінагрополітики» доповнити словами і цифрами «до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Мінекономрозвитку реєстр за звітний квартал (крім четвертого), а».