Наказ

«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», наказ Мінфіну України від 06.10.2017 № 839

22.11.2017 / 13:45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31
.10.2017 р. за № 1328/31196

Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників податків в контролюючих органах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462 (із змінами)), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Ю. П. Бровченко

Міністр закордонних справ України П. Клімкін

Міністр оборони України С. Т. Полторак

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. Продан

В. о. Голови Національного банку України Я. В. Смолій

Голова Державної служби статистики України І. Вернер

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. М. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06.10.2017 року № 839

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31.10.2017 р. за № 1328/31196

Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів

1. У пункті 1.5 розділу I:

перше речення абзацу третього після слів «окупована територія» доповнити словами «, в розумінні Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Переведення платників податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік / зняття з обліку) у випадках, зазначених у цьому пункті, а також у разі, якщо законодавством встановлені інші випадки, коли місце обліку платника податків не відповідає його місцезнаходженню, здійснюється у порядку, визначеному розділом X цього Порядку.».

2. У розділі III:

1) у пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.4. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, відомості щодо якого включені або підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру. Взяття на облік за основним місцем обліку іншого відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, відомості щодо якого не включаються та не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом:»;

доповнити підпункт 3 новим абзацом такого змісту:

«свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, - для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації.»;

2) абзац третій пункту 3.10 виключити.

3. У розділі IV:

1) у підпункті 1 пункту 4.6 слова «інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору» замінити словами «картка державної реєстрації договору (контракту)»;

2) у пункті 4.8:

в абзаці третьому слова «копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані» замінити словами «копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані»;

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Якщо виконавець звільнений від сплати всіх видів податків на території України, такий виконавець обліковується в контролюючих органах з ознакою «не є платником податків».»;

3) абзац другий пункту 4.9 доповнити словами «, військового збору».

4. Абзац другий підпункту 3 пункту 6.8 розділу VI виключити.

5. Абзац другий пункту 8.4 розділу VIII викласти в такій редакції:

«У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи у паперовому вигляді. У такому випадку розділ 3 повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється з урахуванням такого: у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 - повне місцезнаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.».

6. У розділі X:

1) перше речення пункту 10.10 викласти в такій редакції: «Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання).»;

2) у підпункті 1 пункту 10.13 слова «контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням одночасно із зняттям з обліку юридичної особи - платника податків за основним місцем обліку здійснює» замінити словами «одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється»;

3) абзац п'ятий пункту 10.21 виключити;

4) підпункти 2, 3 пункту 10.22 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 2;

5) абзац четвертий підпункту 2 пункту 10.23 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

7. У розділі XI:

1) пункт 11.6 після слова «заходів» доповнити словами «податкового контролю»;

2) у пункті 11.7 слова «доводиться до відома структурних підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи» замінити словами «вноситься контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб та в електронному вигляді доводиться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів»;

3) пункти 11.9 - 11.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.13 - 11.26 вважати відповідно пунктами 11.9 - 11.22;

4) у пункті 11.9:

абзац перший після слова «орган» доповнити словами «за основним місцем обліку»;

абзац другий виключити;

5) у пункті 11.14:

у підпункті 1:

в абзаці першому слова «за місцем свого» замінити словами «за основним місцем»;

у другому реченні абзацу п'ятого слова «відповідне рішення» замінити словами «рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації»;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації здійснюється у порядку, визначеному статтею 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України;

3) у разі отримання рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу за основним місцем обліку платника для його узгодження.»;

6) в абзаці четвертому пункту 11.15 слова та цифри «з податків, зборів, платежів, що контролюються контролюючими органами, підтверджується довідкою, що видається відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374» замінити словами «з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, підтверджується відповідною довідкою»;

7) абзац другий пункту 11.16 виключити;

8) у пункті 11.17:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) у разі припинення платника податків - юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого платника здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;»;

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 8 вважати відповідно підпунктами 5 - 7;

9) у пункті 11.18:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;»;

у підпункті 6:

в абзаці другому слова «річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» замінити словами «декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності»;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

10) в абзаці першому пункту 11.19 цифри «11.21» замінити цифрами «11.17»;

11) у пункті 11.21:

в абзаці першому слова «контролюючого органу» та «контролюючий орган здійснює» замінити відповідно словами «контролюючих органів» та «контролюючі органи здійснюють»;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб, фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису та в електронному вигляді доводяться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів;»;

підпункти 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 2 - 4;

у підпункті 2 слова «та за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи проводяться інші» замінити словами «та його відокремлених підрозділів проводяться»;

у підпункті 4 цифри «11.22» замінити цифрами «11.17»;

12) у пункті 11.22:

у підпункті 2:

абзац другий після слова «орган» доповнити словами «після проведення заходів контролю щодо повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору»;

в абзаці третьому слова «та після проведеної перевірки, подання податкових розрахунків та повної сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» виключити;

підпункт 3 виключити.

8. У розділі XIII:

1) у пункті 13.1:

у другому реченні абзацу першого:

після слів «міжрегіональних територіальних органах» доповнити словами «(далі - ГУ)»;

слова «об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекціях» замінити словами «об'єднаних державних податкових інспекціях (далі - ДПІ)»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У цьому Порядку контролюючими органами за основним та неосновним місцем обліку є відповідні ДПІ або ГУ, що виконують визначені цим Порядком процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України.

ГУ виконують процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

забезпечують організацію роботи з реєстрації та ведення обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, що перебувають на їх території;

забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються та ведуться згідно з цим Порядком;

вживають заходів, пов'язаних з припиненням (закриттям) платників податків, формують та направляють (видають) відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП, відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП у порядку, визначеному розділом XI цього Порядку.

ДПІ виконують процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

опрацьовують відомості з Єдиного державного реєстру;

приймають заяви та повідомлення від платників податків, визначені цим Порядком;

формують та видають довідки, свідоцтва, повідомлення, визначені цим Порядком (крім довідок, відомостей, що формуються та видаються ГУ);

формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються та ведуться згідно з цим Порядком;

виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

ДПІ здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ.»;

2) пункт 13.2 викласти в такій редакції:

«13.2. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, якщо:

юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком;

фізична особа зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, таким органом вживаються заходи, визначені підпунктом 3 пункту 6.8 розділу VI цього Порядку, і така фізична особа обліковується в контролюючому органі як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік»;

у платника податків відповідно до законодавства є обов'язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, але такий платник податків не перебуває на обліку або знятий з обліку за неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким платником податків документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі за неосновним місцем обліку з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік».»;

3) у пункті 13.3 слова «, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних» виключити;

4) у пункті 13.5 слова «і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом» виключити.

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 2 слова «Начальник підрозділу реєстрації та обліку платників податків» замінити словами «Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)»;

2) у додатку 3 слова «Керівник (заступник керівника)» замінити словами «Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)»;

3) у додатку 10:

розділ 3 додатка доповнити новою графою 12 «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)»;

у додатку до Повідомлення за формою № 20-ОПП:

пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. У графі 9 «Стан об'єкта оподаткування» зазначається: 1 - будується/готується до введення в експлуатацію; 2 - експлуатується; 3 - тимчасово не експлуатується; 5 - непридатний до експлуатації; 6 - об'єкт відчужений / повернутий власнику; 7 - зміна призначення/перепрофілювання; 8 - орендується; 9 - здається в оренду.

7. У графі 10 «Вид права на об'єкт» зазначається: 1 - право власності; 2 - право володіння; 3 - право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 - право господарського відання; 5 - право оперативного управління; 6 - право постійного користування; 7 - право довгострокового користування або оренди; 8 - право короткострокового користування, оренди або найму; 9 - іпотека; 10 - довірче управління майном.»;

доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Графа 12 «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється у разі реєстрації об'єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, таким номером є: кадастровий номер - для земельної ділянки; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; номер кузова транспортного засобу - для легкового автомобіля; номер шасі транспортного засобу - для вантажного автомобіля та причепа; бортовий реєстраційний номер - для суден; реєстраційний знак - для повітряних суден тощо).»;

4) у додатку 11 слова «Керівник (заступник керівника)» замінити словами «Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)»;

5) у додатках 14, 15:

у відмітках до додатків слово та цифри «(пункт 11.14)» замінити словом та цифрами «(пункт 11.10)»;

слова «Керівник (заступник керівника)» замінити словами «Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)».

6) у додатку 16:

у відмітці до додатка слова та цифри «(підпункт 4 пункту 11.16)» замінити словом та цифрами «(пункт 11.12)»;

слова «Керівник (заступник керівника)» замінити словами «Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)».

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко