Рішення

«Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів», рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.10.2017 № 774

28.11.2017 / 10:45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14.11.2017 р. за № 1395/31263

Відповідно до статті 10 Закону України «Про обіг векселів в Україні», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру виданих векселів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 липня 2003 року № 296 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 708/8029 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів  забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії Т. ХРОМАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку 18.10.2017  № 774

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14.11.2017 р. за № 1395/31263

ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих векселів

1. Цей Порядок регулює склад, порядок і строки унесення інформації до реєстру виданих векселів та надання відповідної інформації векселедержателю.

2. Реєстр виданих векселів (далі — Реєстр) — сукупність даних на паперових носіях та/або в електронному вигляді про видані векселедавцем (трасантом) переказні векселі та прості векселі.

Витяг з реєстру виданих векселів — інформація, що міститься у реєстрі за певний звітний період, та/або інформація за окремо виданим векселем (векселями).

3. Реєстр веде векселедавець (трасант).

4. Векселедавець (трасант) складає Реєстр, форму якого наведено у додатку до цього Порядку.

Векселедавець має унести до Реєстру інформацію щодо складання векселя, платежу, погашення, прострочення, пролонгації, протесту у неплатежі за векселем та іншу інформацію, передбачену формою Реєстру, не пізніше 3 робочих днів з дня вчинення відповідної дії чи настання події.

5. Реєстр ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виникнення фактів видачі переказного та/або простого векселя. У разі ведення Реєстру в паперовій формі він має бути прошитий, аркуші — пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця — для юридичних осіб або підписом векселедавця — для фізичних осіб.

У разі ведення Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) має забезпечувати за потреби його друк на паперовому носії. Роздрукована паперова форма Реєстру має бути прошита, аркуші — пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця — для юридичних осіб або підписом векселедавця — для фізичних осіб.

При веденні Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити такі умови його ведення, за яких інформація з Реєстру буде доступна тільки для читання та які унеможливлять внесення будь-яких змін до Реєстру. Копії електронних масивів (файлів) мають зберігатися в інших приміщеннях і систематично поновлюватися на дату подання фінансової звітності.

Для ідентифікації інформації щодо юридичних та/або фізичних осіб — нерезидентів, яка вноситься до Реєстру, допускається додаткове зазначення цієї інформації мовою держави, в якій зареєстровано нерезидента.

6. Виправлення в Реєстрі не допускаються.

7. З метою забезпечення належного ведення Реєстру керівник векселедавця (трасанта) — юридичної особи наказом призначає особу, відповідальну за ведення Реєстру.

8. Векселедавець (трасант) повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та прихованому виправленню записів у Реєстрі та забезпечити його належне зберігання протягом установленого строку.

9. Строк зберігання Реєстру не може бути меншим, ніж строк векселів, інформація про які у ньому розміщена. Якщо на дату подання фінансової звітності усі векселі у Реєстрі вже погашені, такий Реєстр може вважатися закінченим і зберігається протягом строку, встановленого законодавством.

У разі ліквідації векселедавця (трасанта) — юридичної особи Реєстр підлягає передачі на зберігання разом з іншими документами у порядку, встановленому законодавством.

10. На письмовий запит законного векселедержателя векселедавець зобов'язаний надати витяг з Реєстру, у якому зазначається уся інформація, що міститься в Реєстрі щодо цього (цих) векселя (векселів) на день видачі витягу (інформації).

Т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Н. ХОХЛОВА

ДОДАТОК