Лист

«Щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій» лист МінфінуУкраїни від 17.11.2017 № 35220-06-5/31577

04.12.2017 / 15:30

Про надання роз'яснень

Міністерство фінансів України на численні запити суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629 (далі — Стандарт 124), обмінна операція — це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань; необмінна операція — це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов.

Відповідно до класифікації доходів суб'єктів державного сектору в бухгалтерському обліку, наведеній у пункті 1 розділу II Стандарту 124, податкові та неподаткові надходження (збори та платежі) включені до складу доходів від необмінних операцій.

Ураховуючи зазначене, а також Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, надані листом Міністерства фінансів України від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851, сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством, що здійснюється за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», належить до витрат за необмінними операціями.

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору визначається Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків), призначення і порядок ведення яких встановлено Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями» Плану рахунків.

Відповідно до пункту 3.9 розділу II Стандарту 124 суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів звітного періоду за датою фактичного їх надходження.

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, обліковуються на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» Плану рахунків.

Державний секретар