Лист

«Про надання роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю», лист НБУ України від 01.02.2018 № 60-0006/6720

06.02.2018 / 16:45

Департамент бухгалтерського обліку

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації «Український кредитно-банківський союз»
Незалежній асоціації банків України

Направляємо для використання в роботі роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю.

ОВДП з індексованою вартістю є гібридним фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.

Відповідно до п. 4.3.2 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», гібридний договір обліковується як єдиний фінансовий інструмент і має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Вбудований похідний фінансовий інструмент не відокремлюється від основного договору, оскільки тісно пов'язаний з ним1.

Таким чином, наголошуємо на необхідності привести у відповідність облік ОВДП з індексованою вартістю шляхом перенесення всіх залишків рахунків із категорій «за справедливою вартістю через інший сукупний дохід» та «за амортизованою собівартістю» до категорії «за справедливою вартістю через прибутки/збитки» (балансові рахунки 1400 - 1408 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України2).

Враховуючи вищевикладене, лист від 30.03.2017 № 60-0004/23788 втратив свою актуальність.

____________
1 абзац (c) пункту В4.3.8 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
2 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 № 89 (зі змінами)

 

Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. ЛУКАСЕВИЧ