Лист

«Про подання та оприлюднення фінансової звітності», лист Мінфіну України від 27.02.2018 р. № 35210-06-5/5570

28.03.2018 / 13:20

Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади України

Міністерство фінансів України з урахуванням листа від 29.12.2017 № 35210-06-5/37175 про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності повідомляє, що підприємства, які відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон) вперше застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018, на виконання вимог пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подають фінансову звітність за 2017 рік, складену згідно із вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО). Проміжна фінансова звітність, річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2018 рік складається та подається цими підприємствами відповідно до вимог НП(С)БО.

Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018, такі підприємства перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1. Починаючи з 01.01.2019, зазначені підприємства складають проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. При цьому в якості порівняльної інформації в проміжній фінансовій звітності, річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Згідно з частиною третьою статті 14 Закону підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Статтю 14 Закону викладено в новій редакції відповідно до пункту 12 розділу I Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктом 1 розділу II якого встановлено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Таким чином, оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом у редакції, яка діяла до 01.01.2018.

Державний секретар Є. КАПІНУС