Постанова

«Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», постанова КМУ від 06.06.2018 № 459

12.06.2018 / 11:30

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 153 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 706), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 45

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку компенсації роботодавцям частини
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (далі — центри зайнятості) компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце (далі — компенсація), за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про зайнятість населення», інших актах законодавства.».

2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

«Для підтвердження фактів відсутності зменшення штатної чисельності працівників і фонду оплати праці середньооблікова кількість штатних працівників і розмір фонду оплати праці за місяць, у якому перевіряються такі факти, порівнюються із середнім значенням середньооблікової кількості штатних працівників та середнім значенням фонду оплати праці за 12 місяців, що передують місяцю перевірки показників, відповідно.».

3. Пункти 4—7 викласти в такій редакції:

«4. Інформація про утворення суб’єкта господарювання, зокрема в результаті припинення іншої юридичної особи, підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що надійшли до центрів зайнятості в результаті обміну інформацією.

5. Для отримання компенсації роботодавець щомісяця протягом наступних 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає центру зайнятості довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — довідка), за формою згідно з додатком.

6. Центр зайнятості не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня надходження довідки надсилає територіальному органу Держпраці звернення стосовно підтвердження зазначеної в ній інформації.

Територіальний орган Держпраці інформує у місячний строк з дня надходження звернення відповідний центр зайнятості про результати його розгляду.

Пенсійний фонд України на запит Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі — Центральний апарат) надає такі відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування:

про трудові відносини з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, за період, зазначений у запиті (дата створення нового робочого місця та дата початку трудових відносин);

про суми нарахованої заробітної плати особам, працевлаштованим на нове робоче місце, за період, зазначений у запиті, та суми нарахованого єдиного внеску.

Зазначена інформація надається Пенсійним фондом України в електронному вигляді в місячний строк з дня надходження запиту від Центрального апарату.

Центральний апарат передає зазначену інформацію центрам зайнятості для прийняття рішення про виплату компенсації.

7. Центр зайнятості протягом 10 календарних днів після надходження інформації від територіального органу Держпраці та Пенсійного фонду України приймає рішення про виплату компенсації, формує заявку на потребу в коштах на виплату компенсації і подає установі, у підпорядкуванні якої він перебуває.».

4. У пункті 8 слово «звіту» замінити словами «інформації, отриманої від територіальних органів Держпраці та Пенсійного фонду України,», а слова «окремого рахунка органу Пенсійного фонду України» — словами «рахунка центру зайнятості».

5. Пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

«10. Центральний апарат щомісяця на підставі отриманих заявок на потребу в коштах на виплату компенсації надсилає до Мінсоцполітики подання щодо  перерахування коштів на рахунок Фонду для виплати компенсації (далі — подання) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

11. Мінсоцполітики на підставі подання перераховує кошти Центральному апарату на рахунок 3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів», відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду. Після надходження перерахованих Мінсоцполітики коштів на рахунок Фонду Центральний апарат проводить фінансування видатків центрів зайнятості на виплату компенсації роботодавцям.

У разі відсутності бюджетних коштів у поточному році на виплату зазначеної компенсації вона виплачується в наступному бюджетному році, в якому передбачено відповідні бюджетні видатки. Залишок невиплаченої на кінець відповідного бюджетного року заявленої центрами зайнятості суми компенсації не входить до кредиторської заборгованості Фонду.».