Наказ

«Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства», наказ Мін’юсту України від 06.07.2018 № 2305/5

27.07.2018 / 14:00

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2018 р. за № 799/32251

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Глущенко С. В.

Міністр П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державноїархівної служби України Т. І. Баранова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 липня 2018 року № 2305/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2018 р. за № 799/32251

Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1. У пункті 3.9 глави 3 розділу II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 6/22538, слово «припинення» замінити словом «закінчення», слова та цифри «(до набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з підстав, передбачених абзацами третім, шостим, сьомим, дев'ятим, десятим частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»)» виключити.

2. У Порядку складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року № 93/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 116/22648:

абзац третій пункту 2.3 розділу II доповнити словами «або особою, яка виконує його обов'язки»;

пункт 3.9 розділу III після слів «має право» доповнити словами «протягом одного року».

3. Підпункти 1.1 - 1.4 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 129/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 158/22690, викласти в такій редакції:

«1.1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) веде і подає звітність як самозайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність:

до контролюючого органу за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску - звіт за формою і в строки, встановлені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (зі змінами);

до контролюючого органу за своєю податковою адресою — податкову декларацію в порядку та строки, встановлені законодавством України.

1.2. Арбітражний керуючий складає та подає звітність стосовно помічників арбітражного керуючого або інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, до контролюючих органів в порядку та строки, встановлені законодавством України.

1.3. Арбітражний керуючий у разі його призначення розпорядником майна (у випадку тимчасового покладення на розпорядника майна повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника), керуючим санацією або ліквідатором на основі даних бухгалтерського обліку підприємства-боржника складає фінансову, податкову та статистичну звітність, звітність щодо страхових внесків у порядку та строки, встановлені законодавством України.

1.4. Арбітражний керуючий подає через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих обов'язкові відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України в порядку та строки, встановлені Міністерством юстиції України.».

4. У Правилах організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 15 березня 2013 року № 447/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 431/22963:

1) у розділі I:

у пункті 1.3 слова та цифри «Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року № 16, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 травня 2001 року за № 407/5598 (зі змінами)» замінити словами та цифрами «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181»;

в абзаці першому пункту 1.4 слова та цифри «Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893» замінити словами та цифрами «Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736»;

2) абзац третій пункту 22.4 глави 22 розділу II виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

3) в абзаці другому пункту 1.5 глави 1 розділу IV слова «органів державної влади та» замінити словами «державних органів та органів»;

4) в абзаці першому пункту 5.7 глави 5 розділу V слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції».

5. У Типовій формі плану санації боржника у справі про банкрутство, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1223/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1064/23596:

у грифах погодження та затвердження літери «М. П.» виключити;

у заголовку плану санації слова «справа про банкрутство № ____, порушена» та «порушення» замінити відповідно словами «провадження у справі № _____ про банкрутство, відкрите» та «відкриття»;

у розділі I слово «найменування» замінити літерами «П. І. Б.»;

у розділі II слова «порушення справи» та «ініціює справу» замінити відповідно словами «відкриття провадження у справі» та «ініціював відкриття провадження у справі»;

у розділі IV слова «порушення справи» замінити словами «відкриття провадження у справі».

6. У Вимогах щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1223/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1064/23596:

у другому реченні пункту 6 слово «(боржника)» виключити;

третє речення пункту 7 виключити;

у пункті 9 слова «порушення справи» та «ініціює справу» замінити відповідно словами «відкриття провадження у справі» та «ініціював відкриття провадження у справі»;

у пункті 11:

в абзаці першому слова «порушення справи» та «порушенню» замінити відповідно словами «відкриття провадження у справі» та «відкриттю»;

в абзаці другому слова «порушення справи» замінити словами «відкриття провадження у справі».

7. У Типовій формі мирової угоди у справі про банкрутство, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1223/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1064/23596:

у грифах схвалення та погодження літери «М. П.» виключити;

у заголовку мирової угоди слово «порушення» замінити словами «відкриття провадження у справі»;

у пункті 1.2 розділу I слово «порушення» замінити словами «відкриття провадження у справі».

8. У Вимогах щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1223/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1064/23596:

у другому реченні пункту 6 слово «(боржника)» виключити;

третє речення пункту 7 виключити.

9. У Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 липня 2014 року № 1104/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 липня 2014 року за № 802/25579:

1) у розділі I:

в абзаці другому пункту 4 слово «порушення» замінити словом «відкриття»;

у пункті 7 слово «порушення» замінити словом «відкриття»;

у пункті 12 слова «веб-сайтах Вищого господарського суду України та» замінити словами «офіційному веб-порталі судової влади України та веб-сайті»;

2) в абзаці третьому пункту 2 розділу II слова «Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

3) у підпунктах 6, 15 пункту 1 розділу III слово «порушення» замінити словом «відкриття».

Директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки О. М. Олійник