Рішення

«Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів», рішення НКЦПФР від 21.06.2018 № 408

03.08.2018 / 12:00

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за № 815/32267

Відповідно до статей 24, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторноїслужби України К. М. Ляпіна

Голова Національногобанку України Я. В. Смолій

Протокол засідання Комісії
від 21 червня 2018 р. № 36

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
21 червня 2018 року № 408

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за № 815/32267

Зміни до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі
щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

1. У пункті 4 розділу I:

абзац перший доповнити словами «(далі - Комісія)»;

абзац другий доповнити словами «, а також систему гарантій та управління ризиками при укладенні та виконанні деривативів».

2. Абзац двадцять другий пункту 2 розділу II виключити.

3. У розділі IV:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словом «Комісії»;

абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції:

«зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або зразкову форму деривативу, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються у двох примірниках у паперовій формі та одному примірнику в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі з унесеними змінами щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;»;

в абзаці п'ятому слова «на відповідні базові активи» замінити словами «та/або запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів і порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил фондової біржі не подаються, якщо такі зміни до правил були зареєстровані Комісією та якщо до них не було внесено змін з дати останньої реєстрації.»;

2) доповнити розділ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив повинно містити, зокрема:

опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна виконання контракту;

аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні 1 - 3 роки (в разі наявності);

оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів тощо;

інформацію щодо програмного продукту та технічних засобів, які використовуватимуться при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів.

Дані, що містяться в зазначеному обґрунтуванні, мають інформаційно-довідковий характер.».

У зв'язку з цим пункти 2 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 9;

3) у пункті 3 слова «центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словом «Комісією»;

4) доповнити розділ після пункту 3 новими пунктами 4, 5 такого змісту:

«4. У разі подання для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням вимог, установлених цим Положенням, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження до Комісії.

5. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів Комісія має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на реєстрацію змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до Комісії відповідно до пункту 1 цього розділу.

При повторному розгляді доопрацьованих документів не допускається їх направлення на чергове доопрацювання з підстав, раніше не зазначених у повідомленні про необхідність врахування зауважень, за винятком не врахування чи врахування не в повному обсязі фондовою біржею наданих зауважень та/або наявності в документах, поданих фондовою біржею, в частині, яка була доопрацьована, підстав для направлення їх на доопрацювання.».

У зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 11;

5) у пунктах 6 - 8 слова «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінити словом «Комісія» у відповідних відмінках;

6) абзац четвертий пункту 10 виключити.

4. У тексті Положення слова «печатки (за наявності)» виключити.

Директор департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів І. Курочкіна