Постанова

«Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів», постанова КМУ від 12.09.2018 № 740

17.09.2018 / 15:30

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів, що додається.

2. Підпункт 4 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506), доповнити абзацом такого змісту:

«реалізацією інвестиційних проектів;».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. № 740

ПОРЯДОК
проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами (далі — орган Держаудитслужби) державного фінансового аудиту інвестиційних проектів.

2. Державний фінансовий аудит інвестиційних проектів (далі — аудит) — вид державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності реалізації інвестиційних проектів об’єктами аудиту, виконання якого здійснюється на основі державного та місцевого інвестування, державної підтримки, надання державних та/або місцевих гарантій, і стану досягнення результативних показників, управління та використання інвестицій (коштів).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аудиторські процедури — комплекс дій державного аудитора (аудиторська вибірка, методи і способи, формування та дослідження гіпотез аудиту (суджень державного аудитора щодо причин виникнення та наявності проблем, упущень і недоліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отримання аудиторських доказів (документів, інформації) під час аудиту;

2) державний аудитор — посадова особа органу Держаудитслужби, яка наділена повноваженнями з проведення аудиту та користується правами, визначеними статтею 10 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”;

3) об’єкт аудиту — головний розпорядник бюджетних коштів та/або відповідальний виконавець, та/або бенефіціар інвестиційного проекту;

4) учасник аудиту — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які беруть (брали) участь у виконанні інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється (здійснювалась) на основі державного та місцевого інвестування, державної підтримки, надання державних та/або місцевих гарантій.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про інвестиційну діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують реалізацію проектів економічного і соціального розвитку та державного фінансового контролю.

4. Основними завданнями аудиту є:

1) проведення аналізу та перевірки:

дотримання законодавства під час підготовки та реалізації інвестиційного проекту;

обґрунтованості обсягів інвестицій, що плануються на всіх етапах інвестиційного проекту, та техніко-економічних розрахунків;

ефективності планування, управління та використання інвестицій під час реалізації інвестиційного проекту;

ефективності реалізації інвестиційного проекту (виконання планових завдань, досягнення цілей та показників результативності реалізації інвестиційного проекту);

рівня організаційного, нормативно-правового, фінансового забезпечення інвестиційного проекту;

результатів діяльності об’єкта аудиту під час реалізації інвестиційного проекту;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та іншої звітності об’єкта аудиту;

функціонування системи внутрішнього контролю у об’єкта аудиту та стану внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є головний розпорядник бюджетних коштів;

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому (далі – пропозиції та рекомендації).

5. Аудит  проводиться такими етапами:

1) планування та організація аудиту (попереднє вивчення об’єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).

Програма аудиту складається керівником аудиту та подається на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або його заступнику. Керівник аудиту подає програму аудиту для ознайомлення об’єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 15 цього Порядку;

2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;

3) звітування за результатами аудиту шляхом формування та узгодження проекту звіту про результати аудиту (далі — звіт), підписання протоколу узгодження, формування, підписання та подання звіту об’єкту аудиту;

4) моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Документування проведення аудиту здійснюється в паперовій формі.

6. Методи і механізм планування та організації аудиту, здійснення аудиторських процедур, критерії, індикатори оцінювання, що використовуються на кожному етапі проведення аудиту, звітування за результатами аудиту, моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження, механізм та підходи до організації, здійснення збору інформації, оформлення і використання отриманих результатів визначаються методикою проведення аудиту.

Методика проведення аудиту затверджується наказом Держаудитслужби.

7. Під час проведення аудиту з метою дослідження гіпотез аудиту та отримання аудиторських доказів може здійснюватися збір інформації (отримання від учасника аудиту необхідних документів, інформації) такими способами:

 за письмовим запитом органу Держаудитслужби;

 державними аудиторами за місцезнаходженням учасника аудиту. Результати збору інформації (зокрема зустрічних звірок) таким способом відображаються в довідці, яка підписується державним аудитором та керівником учасника аудиту і додається до звіту.

8. Аудит проводиться згідно з планом проведення заходів державного фінансового контролю, затвердженим у встановленому порядку та погодженим з Міністром Кабінету Міністрів України в десятиденний строк з дня його надходження.

9. Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням учасника аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примірниках направлення за встановленими Держаудитслужбою зразками, яке підписує керівник органу Держаудитслужби.

10. Державні аудитори надають керівникові об’єкта аудиту чи його заступникові направлення в день виходу для проведення аудиту за місцезнаходженням об’єкта аудиту.

11. Загальний строк проведення аудиту становить не більш як 90 робочих днів.

12. Строк проведення аудиту може бути продовжено або скорочено за рішенням керівника органу Держаудитслужби з одночасним внесенням в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю на підставі доповідної керівника аудиту.

У разі продовження строку проведення аудиту державні аудитори зобов’язані пред’явити керівникові об’єкта аудиту або його заступникові направлення з відміткою про продовження строку його дії.

У разі зміни строку проведення аудиту після внесення в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю нове направлення не оформляється.

13. Аудит проводиться групою державних аудиторів.

Керівництво групою державних аудиторів здійснює керівник аудиту, який визначається із складу групи державних аудиторів.

Склад групи державних аудиторів, строки проведення аудиту визначаються органом Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.

14. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) проведенню аудиту (недопущення державних аудиторів, відсутність ведення бухгалтерського обліку, ненадання необхідних для перевірки документів, наявність інших об’єктивних і незалежних від органу Держаудитслужби причин) та/або збору інформації, державний аудитор в установленому порядку складає та підписує в двох примірниках акт про неможливість проведення аудиту (далі — акт) і долучає другий примірник акта до матеріалів аудиту.

15. Перший примірник акта подається об’єкту аудиту одним із таких способів:

особисто під підпис керівникові, його заступникові або головному бухгалтеру об’єкта аудиту;

через структурний підрозділ діловодства об’єкта аудиту з відміткою на другому примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об’єкта аудиту та підписом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

в електронній формі в установленому законодавством порядку.

16. Під час проведення аудиту можуть залучатись на договірних засадах кваліфіковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

17. Об’єкт аудиту забезпечує місце для роботи державних аудиторів, створення умов для зберігання документів, можливість користування службовим зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до електронних баз, систем та програмних комплексів, що використовуються під час автоматизації провадження його фінансово-господарської діяльності, подання матеріалів, інформації, документів, необхідних для проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.

18. Керівник аудиту відповідно до методики проведення аудиту формує проект звіту та подає його об’єкту аудиту для ознайомлення не пізніше ніж
за один робочий днь до завершення строку проведення аудиту, визначеного в направленні, зокрема з урахуванням продовження або скорочення такого строку, одним із способів, передбачених пунктом 15 цього Порядку.

19. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту ознайомлюються з проектом звіту та готують (у разі потреби) обґрунтовані коментарі до нього у письмовій формі у строк, що не перевищує десяти  робочих днів з дня отримання такого проекту звіту одним із способів, визначених у пункті 15 цього Порядку.

20. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту разом з керівником аудиту та державними аудиторами обговорюють і узгоджують проект звіту у визначений органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого проекту строк з урахуванням строку ознайомлення об’єкта аудиту з проектом звіту.

21. Під час обговорення та узгодження проекту звіту державні аудитори мають право отримувати від об’єкта аудиту додаткову інформацію, підтвердні документи та/або відповідні пояснення з метою уточнення викладених у коментарях до проекту звіту фактів.

22. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається протокол узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту інвестиційних проектів за формою згідно з додатком. Протокол підписується у день обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту та керівником об’єкта аудиту по одному примірнику для органу Держаудитслужби та для кожного об’єкта аудиту.

23. У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту не враховані коментарі об’єкта аудиту, протокол узгодження підписується з проставленням відповідної позначки.

24. У разі відмови (усно або письмово) керівника об’єкта аудиту від узгодження проекту звіту та/або підписання протоколу узгодження звіт вважається погодженим об’єктом аудиту без зауважень. Керівник аудиту робить відповідний запис у протоколі узгодження та підписує його.

25. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження складає та підписує по одному примірнику звіту для органу Держаудитслужби та кожного об’єкта аудиту.

Примірники звіту візуються керівником аудиту із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

26. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження подає одним із способів, визначених у пункті 15 цього Порядку, об’єкту аудиту відповідний примірник звіту разом із супровідним листом, підписаним керівником органу Держаудитслужби із зазначенням строку інформування про виконання пропозицій та рекомендацій, поданих у звіті.

27. Пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, обов’язкові до розгляду та реагування об’єктом аудиту.

28. Об’єкт аудиту у строк, визначений у листі органу Держаудитслужби, зазначеному в пункті 26 цього Порядку, інформує орган Держаудитслужби про стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, заплановані та вжиті заходи, спосіб виконання зазначених у звіті пропозицій та рекомендацій і результати їх впровадження.

29. Орган Держаудитслужби проводить моніторинг стану врахування і впровадження пропозицій та рекомендацій, відображених у звіті, і результатів їх впровадження.

30. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра Кабінету Міністрів України про результати аудиту та/або про стан врахування і впровадження пропозицій та рекомендацій об’єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування інших органів.

Результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації.

31. Орган Держаудитслужби з метою інформування громадськості розміщує звіт на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.