Наказ

«Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», наказ Мінфіну України від 19.10.2018 № 842

17.12.2018 / 16:48

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 року за № 1303/32755

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467), що додаються.

2. Департаменту податковоїполітики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

В. о. Міністра О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 жовтня2018 року № 842

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 року за № 1303/32755

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. У Декларації:

1) у рядку 5 слова та цифру «Код за ЄДРПОУ1» замінити словами та цифрою «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1»;

2) у рядку 9:

слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;

доповнити новою позицією такого змісту:

«

 

 

платника єдиного податку

»;

3) примітку «1» викласти в такій редакції:

«1Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку,або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).»;

4) примітку «16» викласти в такій редакції:

«16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.».

2. У додатках до Декларації:

1) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації:

рядок за кодом 16 викласти у такій редакції:

«

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)

16

 

»;

у рядку за кодом 16.3 слово «періоду» замінити словом «року»;

після рядка за кодом 16.4.2 доповнити новим рядком такого змісту:

«

Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно зУКТ ЗЕД.

Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах(пункт 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

16.5

 

»;

2) у додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:

графу 1 рядка за кодом 22 після слів «державними або місцевими гарантіями,» доповнити словами «або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами»;

у графі1 рядка за кодом 25 слова «та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» замінити словами «та відповідають умовам підпункту «б»;

3)додаток РІ до рядка 03 РІ декларації викласти в новій редакції, що додається;

4) графи 3-5 рядків А1, А10, А11, А13 додатка АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ  декларації доповнити позначкою «Х».

3.У додатках АВ до рядка 20 АВ декларації; ЗП до рядка 16 ЗП декларації; ПН до рядка 23 ПН декларації; ТЦ декларації; ВП до рядків 26-29, 31-33декларації; ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації; АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації; ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації слова «Код за ЄДРПОУ» замінити словами «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта».

В. о. директора Департаменту податкової політики В.П. Овчаренко