Лист

«Про виконання вимог законiв України», лист Нацбанку України від 07.02.2019 № 57-0007/7109

13.02.2019 / 15:00

Банкам України,
Асоцiацiї українських банкiв,
Незалежнiй асоцiацiї банкiв України

Вiдповiдно до норм Закону України «Про валюту i валютнi операцiї» вiд 21 червня 2018 року № 2473-VIII (далi — Закон № 2473), який вводиться в дiю 07.02.2019, нерезидентам гарантуються усi права, наданi резидентам у сферi здiйснення валютних операцiй, у тому числi право вiдкривати рахунки в українських фiнансових установах та здiйснювати через такi рахунки валютнi операцiї з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та iншими законами України.

Також, Законом України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо сприяння залученню iноземних iнвестицiй» вiд 15 травня 2018 року № 2418-VIII (далi — Закон № 2418) були внесенi змiни, зокрема, до статтi 6 Закону України «Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi», згiдно з якими юридичнi особи — нерезиденти набули право вiдкривати рахунки в банках України.

На виконання вимог Закону № 2473 i Закону № 2418 Нацiональний банк України пiдготував вiдповiднi змiни до нормативно-правових актiв, зокрема, проект постанови Правлiння Нацiонального банку України «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України», який мiстить проект Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв та кореспондентських рахункiв банкiв — резидентiв i нерезидентiв (далi — проект Iнструкцiї)1.

____________
1 проект Iнструкцiї є регуляторним нормативно-правовим актом Нацiонального банку України та наразi проходить погодження з органами державної влади;

До набрання чинностi вiдповiдними змiнами до нормативно-правового акта Нацiонального банку України, що регулює питання вiдкриття/закриття рахункiв клiєнтам, банкам у своїй дiяльностi рекомендуємо керуватися таким.

I. Банк вiдкриває поточний рахунок юридичнiй особi — нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на пiдставi таких документiв:

1) заяви про вiдкриття поточного рахунку (використовується форма Заяви про вiдкриття поточного рахунку, наведена у Додатку 2 до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах2). У заявi в рядку «Додаткова iнформацiя» обов'язково зазначається мета вiдкриття рахунку (для здiйснення iнвестицiй в Україну, для здiйснення пiдприємницької дiяльностi в Українi, для проведення операцiй без здiйснення пiдприємницької дiяльностi в Українi);

____________
2 затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 № 492.

2) копiї легалiзованого або засвiдченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру / реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи / документа, що свiдчить про реєстрацiю юридичної особи вiдповiдно до законодавства країни її мiсцезнаходження, засвiдченої в установленому законодавством України порядку;

3) копiї легалiзованої або засвiдченої шляхом проставлення апостиля довiреностi на iм'я особи, яка має право вiдкривати рахунок / документа, що пiдтверджує повноваження особи, яка має право вiдкривати рахунок без довiреностi, засвiдченої в установленому законодавством України порядку. У разi видачi юридичною особою — нерезидентом такої довiреностi на територiї України подається копiя цiєї довiреностi, засвiдченої в установленому законодавством України порядку;

4) копiї документа, що пiдтверджує взяття юридичної особи — нерезидента на облiк у вiдповiдному контролюючому органi як платника єдиного внеску, у разi якщо юридична особа — нерезидент використовує найману працю i вiдповiдно до законодавства України є платником єдиного внеску.

Банк вiдкриває кореспондентський рахунок:

банку — резиденту України, фiлiї iноземного банку на пiдставi таких документiв:

1) заяви про вiдкриття кореспондентського рахунку;

2) копiї банкiвської лiцензiї, засвiдченої в установленому законодавством України порядку;

банку — нерезиденту України (крiм центральних банкiв iноземних країн та кореспондентських рахункiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку (далi — ЄБРР)) на пiдставi таких документiв:

1) заяви про вiдкриття рахунку;

2) копiї легалiзованого або засвiдченого шляхом проставлення апостиля витягу з банкiвського реєстру, засвiдченої в установленому законодавством України порядку;

3) копiї легалiзованої та засвiдченої в установленому порядку лiцензiї Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

4) копiї легалiзованого та засвiдченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або iншого документа вiдповiдно до законодавства країни реєстрацiї банку;

ЄБРР i центральним банкам iноземних країн на пiдставi документiв (копiй документiв, засвiдчених в установленому порядку), якi дають змогу банку iдентифiкувати таку фiнансову установу та заяви про вiдкриття рахунку;

Вiдкриття кореспондентських рахункiв здiйснюється шляхом встановлення мiж банками кореспондентських вiдносин на пiдставi вiдповiдного договору (угоди).

Банки вiдкривають рахунки юридичним особам — нерезидентам та представництвам юридичних осiб — нерезидентiв в Українi (у тому числi представництву iноземного iнвестора за угодою про розподiл продукцiї на територiї України) за умови подання копiї документа про взяття їх на облiк у контролюючому органi. Ця вимога не застосовується пiд час вiдкриття рахункiв iноземних iнвесторiв (фiзичних i юридичних осiб, банкiв), номiнальних утримувачiв та кореспондентських рахункiв, якi вiдкриваються банкам-нерезидентам в банках України.

II. Пiд час вiдкриття нових рахункiв клiєнтам (як резидентам, так i нерезидентам) подання в банк картки iз зразками пiдписiв, засвiдчених нотарiально, не вимагається. Перелiк осiб, якi вiдповiдно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клiєнта, та документи, що пiдтверджують повноваження цих осiб, подаються/надсилаються до банку в паперовiй/електроннiй формi (засобами iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем) у порядку, визначеному внутрiшнiми документами банку.

До банку подається/надсилається оновлений перелiк розпорядникiв рахунком та документи, що пiдтверджують їх повноваження, у разi змiни або доповнення осiб, якi вiдповiдно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клiєнта банку.

Цей перелiк може надаватись клiєнтом у довiльнiй формi, якщо банк не передбачив iнше своїми внутрiшнiми документами, що регламентують порядок вiдкриття рахункiв.

При цьому банки пiд час iдентифiкацiї i верифiкацiї осiб, якi мають право розпоряджатися рахунком, встановлюють їх iдентифiкацiйнi данi та перевiряють їх повноваження щодо права пiдписування розрахункових документiв.

Положення Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 № 492, до внесення вiдповiдних змiн дiють у частинi, що не суперечить чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України, прийнятим на виконання вимог Закону № 2473.

III. Банк зобов'язаний надiслати повiдомлення до вiдповiдного контролюючого органу про вiдкриття або закриття рахунку платника податкiв клiєнта банку та проводити видатковi операцiї за рахунком такого клiєнта в порядку, визначеному статтею 69 глави 6 роздiлу II Податкового кодексу України.

IV. Окремо зауважуємо, що вiдповiдно до вимог, передбачених статтею 6 Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положенням про здiйснення банками фiнансового монiторингу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.06.2015 № 417, банк як суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати iдентифiкацiю, верифiкацiю клiєнта (представника клiєнта), вивчення клiєнта та уточнення iнформацiї про клiєнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй дiяльностi управлiння ризиками та розробляти критерiї ризикiв, виявляти вiдповiдно до внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу факт належностi клiєнта або особи, що дiє вiд його iменi, до нацiональних, iноземних публiчних дiячiв та дiячiв, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, їх близьких осiб або пов'язаних з ними осiб тощо, а також здiйснювати аналiз фiнансових операцiй клiєнтiв з використанням ризик-орiєнтованих пiдходiв.

Заступник Голови С. В. ХОЛОД