Постанова

«Про затвердження Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком», постанова КМУ від 13.02.2019 № 104

18.02.2019 / 16:47

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 104

ПОРЯДОК
видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

1. Цей Порядок визначає механізм видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (далі — висновки), перелік документів, які подаються для видачі висновку, підстави для відмови у видачі висновку або залишення документів без розгляду і перелік товарів, за якими документи для видачі висновку залишаються без розгляду.

Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів незалежно від форми власності.

2. Висновок видається Мінекономрозвитку за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, що здійснюються резидентами, а саме:

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) виробничої кооперації — операціями з постачання сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємозв’язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції;

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) консигнації — операціями з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов’язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу дії угоди консигнації за обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту;

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у будівництві — операціями з виробництва та постачання будівельних матеріалів, конструкцій, машин і механізмів, обладнання та матеріалів для виконання необхідних робіт;

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) тендерної поставки — операціями з постачання товарів, замовлених за результатами міжнародних торгів (тендерів);

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) гарантійного обслуговування — експортними операціями з постачання товарів та проведення розрахунків частинами після підписання відповідних актів технічного приймання (випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів, а також проведення остаточних розрахунків після закінчення відповідного гарантійного періоду;

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) постачання складних технічних виробів — імпортними операціями з постачання устаткування частинами або складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу, налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на місці експлуатації, а також з постачання складних технічних виробів, строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;

під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) постачання товарів спеціального призначення — операціями з міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; операціями з постачання природного газу за контрактами з постачальниками природного газу, які здійснює Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, та з транспортування (транзиту) природного газу іноземного власника для його подачі у визначені договором місця (точки) та проведення остаточних розрахунків після підписання відповідних актів.

3. Для одержання висновку резидент надсилає поштою або подає особисто у паперовому вигляді чи через Єдиний державний портал адміністративних послуг Мінекономрозвитку в електронній формі такі документи:

заяву на одержання висновку (далі — заява) за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що містить відомості про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення та обґрунтування необхідності продовження установленого строку розрахунків на певний період;

копії зовнішньоекономічного договору (контракту), усіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід’ємними частинами договору (контракту), засвідчені в установленому законодавством порядку. У разі коли зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено іноземною мовою, резидент додає його переклад на українську мову;

копії документів, що підтверджують здійснення операції з експорту (імпорту) товарів, зокрема платіжних банківських документів, довідок банків, митних декларацій, коносаментів, транспортних документів, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг), засвідчені в установленому законодавством порядку;

копії листів, повідомлень, які обумовлюють та обґрунтовують необхідність продовження установлених строків розрахунків, засвідчені в установленому законодавством порядку.

Оформлення та подання резидентами в електронній формі для одержання висновку документів, оформлення та видача Мінекономрозвитку в електронній формі висновку здійснюються через Єдиний державний портал адміністративних послуг згідно з вимогами законодавства у сфері електронних довірчих послуг і цього Порядку.

У разі коли документи подано резидентом в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

4. Мінекономрозвитку розглядає подані резидентом для одержання висновку документи згідно з цим Порядком і протягом 10 робочих днів з дати їх одержання приймає рішення про видачу або про відмову у видачі висновку.

5. Інформація про виданий висновок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше наступного робочого дня після видачі висновку.

6. Строк продовження розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів обчислюється не раніше одержання Мінекономрозвитку документів.

7. Висновок оформлюється в електронній формі та/або паперовому вигляді в одному примірнику за формою, затвердженою Мінекономрозвитку.

8. Видача висновку здійснюється безоплатно.

9. Висновок видається резиденту в паперовому вигляді за наявності документа, що посвідчує його особу, або уповноваженому представникові резидента за умови подання до Мінекономрозвитку оригіналу довіреності, що засвідчує право на одержання висновку, та документа, що посвідчує особу представника.

Видача висновку, оформленого в електронній формі, здійснюється шляхом його надсилання через Єдиний державний портал адміністративних послуг до персонального кабінету резидента (за його наявності), зазначеного у заяві на одержання висновку, протягом одного робочого дня з дня видачі висновку.

10. У видачі висновку може бути відмовлено у разі, коли:

у поданих резидентом документах виявлено недостовірну інформацію;

документи подано з порушенням вимог, зазначених у пункті 3 цього Порядку, в тому числі вимог щодо комплектності та оформлення документів;

заява, додані до неї документи (документ) підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень;

у зовнішньоекономічному договорі (контракті) відсутні істотні умови договору, передбачені законодавством;

операція резидента з експорту (імпорту) товарів не належить до окремої операції, визначеної пунктом 2 цього Порядку;

операція резидента здійснюється з товарами, що включені до переліку товарів, за якими звернення про видачу висновку залишаються без розгляду, згідно з додатком;

продовження строків розрахунків виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) за операцією з експорту (імпорту) товарів зумовлено форс-мажорними обставинами;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутні відомості про резидента або наявні відомості про його припинення.

11. Видача дублікатів та переоформлення висновків не здійснюються.

12. У рішенні про відмову у видачі висновку зазначаються причини відмови з посиланням на положення законодавства.

Повідомлення про відмову у видачі висновку надсилається резиденту поштою на адресу його місцезнаходження та/або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг до персонального кабінету резидента (за його наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відмову у видачі висновку. За вибором резидента повідомлення про відмову у видачі висновку може бути отримано резидентом особисто.

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
товарів, за якими звернення про видачу висновку щодо продовження граничних строків розрахунків залишаються без розгляду

Назва товару

Код товару
згідно з УКТЗЕД

Велика рогата худоба, жива

0102

Вівці та кози, живі

0104

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

0201

М’ясо великої рогатої худоби, морожене

0202

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

0203

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

0401

Сири всіх видів і кисломолочний сир

0406

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1001

Жито

1002

Ячмінь

1003

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

1101 00

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1103

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

1701

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти

2710

Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані*

2711

Електроенергія

2716 00 00 00

Аміак, безводний або у водному розчині

2814

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)

2833

Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом

2849

Добрива мінеральні або хімічні, азотні

3102

 

 

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4101

_____________
* Висновки щодо продовження граничних строків розрахунків, установлених Національним банком, за імпортними операціями з постачання газу природного Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” надаються згідно з Порядком видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 104

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930 “Про затвердження переліку товарів (продукції, робіт, послуг), за якими звернення про обґрунтованість перевищення термінів розрахунків залишаються без розгляду” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 49, ст. 1799).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р. № 1409 “Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 1, ст. 9).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 684 “Про внесення змін до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 60, ст. 2079).

4. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).

5. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2909).

6. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 130 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 25, ст. 727).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 131 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 25, ст. 728).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 777 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930 і від 29 грудня 2007 р. № 1409” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2649).