Наказ

«Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів», наказ Мінфін України від 22.02.2019 № 80

08.04.2019 / 14:10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20березня 2019 року за № 283/33254

Відповідно до частини п’ятої статті 299 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297, з метою удосконалення чинної нормативно-правової бази, необхідної для переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 976/30844, що додаються.

2. ДФС та Казначейству протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси для реалізації його положень.

3. Департаменту митної політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на  в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

Міністр О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 лютого 2019 року № 80

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2019 року за № 283/33254

ЗМІНИ
до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

1. У розділі І:

1) пункт 1 після слів «посадовими особами митниць Державної фіскальної служби (далі − ДФС)» доповнити словами «та структурного підрозділу ДФС, до функціональних повноважень якого належить організація ведення єдиного рахунку для зарахування авансових платежів (передоплати), що вноситься підприємствами до/або під час митного оформлення (далі – підрозділ ДФС),»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».».

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці шістнадцятому пункту 3 слова «повернення сум відповідних митних платежів» замінити словами «скасування рішення митниці ДФС, яке призвело до виникнення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені»;

2) пункт 11 після слів «податкового боргу» доповнити словами «(крім випадків визначення у заяві напряму перерахування коштів на погашення податкового боргу)».

3. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

«ІV.Порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС

1. Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС (далі – депозитний рахунок 3734 ДФС).

2. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платник податків подає до ДФС заяву у письмовому вигляді довільної форми, підписану платником податків та головним бухгалтером (за наявності), або за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на депозитний рахунок 3734 ДФС.

У заяві платник податків зазначає:

найменування та код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

суму коштів до повернення;

поточний рахунок платника податків в установі банку із зазначенням реквізитів.

3. Після реєстрації в ДФС заява платника податків про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до підрозділу ДФС для підготовки висновку.

4. Підрозділ ДФС у термін не більше восьми робочих днів:

перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 ДФС за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

оформлює висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС (далі – висновок ДФС) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

у разі якщо зазначена у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 ДФС з пропозицією щодо проведення за необхідності звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734 ДФС;

у разі якщо заявником не виконано вимог пункту 2 цього розділу, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 ДФС.

5. Висновок ДФС реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС, який ведеться підрозділом ДФС, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

6. Підрозділ ДФС на підставі висновків формує в електронній формі реєстр ДФС належних до повернення коштів авансових платежів (передоплати) та направляє до Казначейства для повернення коштів. Документи разом з висновком залишаються у підрозділі ДФС.

На реєстр ДФС накладаються кваліфіковані електронні підписи уповноважених осіб органу та кваліфікована електронна печатка органу із застосуванням захищених носіїв особистих ключів.

7. Підрозділ ДФС у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення коригує суму коштів, у межах якої можна здійснювати сплату платежів під час митного оформлення товарів (зменшуючи загальну суму на суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податків), та зазначає реквізити висновку ДФС, на підставі якого таке коригування проведено.

8. Інформацію щодо повернення коштів платнику податків посадова особа підрозділу ДФС заносить до журналу реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного
рахунку 3734 ДФС та до автоматизованої системи митного оформлення.».

4. Доповнити Порядок новими додатками 4, 5, що додаються.

Директор Департаменту митної політики  О. Москаленко