Наказ

«Про внесення змін до Положення про митні декларації», постанова КМУ від 24.04.2019 № 344

26.04.2019 / 11:35

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674; 2017 р., № 12, ст. 335, № 84, ст. 2567), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 344

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про митні декларації

1. Пункт 26 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі коли місця митного контролю товарів, що ввезені трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, розташовані на тимчасово окупованій території України або переміщення на тимчасово окуповану територію України товарів трубопровідним транспортом або лініями електропередачі здійснено з території суміжної держави, на якій розташовані прилади обліку, оформлення додаткових декларацій на кількість товарів, переміщених на підконтрольну українській владі територію, здійснюється без надання актів приймання-передачі та на підставі довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість таких товарів.

У разі коли під час ввезення товарів трубопровідним транспортом покупцем оскаржено ціну товару у порядку, передбаченому зовнішньоекономічним договором (контрактом), оформлення додаткових декларацій здійснюється без надання актів приймання-передачі та рахунків-фактур на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії остаточного і обов’язкового арбітражного рішення, яке визначає ціну товару, та довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість таких товарів.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.

2. У пункті 29:

1) абзац другий після слів «точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД» доповнити словами «або характеристики, які впливають на оподаткування товару, зокрема особливими видами мита,»;

2) абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

«Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) здійснюється митним органом за таких умов:

товари не підпадають під дію встановлених законодавством заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України відповідно до частини двадцять першої статті 356 Митного кодексу України;

усі митні платежі, що можуть підлягати сплаті під час поміщення товарів у митний режим, сплачені за найбільшими ставками з тих, під які може підпадати товар, відповідно до частини третьої статті 260 Митного кодексу України, без урахування податкових пільг у разі, коли результати досліджень можуть вплинути на застосування таких пільг;

якщо митним органом не визнано заявленої митної вартості товарів згідно із частиною третьою статті 54 Митного кодексу України, митному органу надається відповідно до розділу X Митного кодексу України забезпечення сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, обчисленою виходячи з найбільшої величини вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, що визначається митним органом на підставі наявних відомостей відповідно до статті 308 Митного кодексу України.

У разі прийняття митним органом рішення про відмову у митному оформленні у зв’язку з неправильним розрахунком суми фінансової гарантії інформація про найбільшу величину вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, для розрахунку такої суми зазначається митним органом у рішенні про відмову у митному оформленні згідно із статтею 256 Митного кодексу України.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.

3. Пункт 37 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«подання з метою сплати митних платежів у випадках, передбачених  міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларації та оформлення її митним органом;».

У зв’язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати відповідно абзацами третім — тринадцятим.