Запитання - відповіді

Безоплатно отримані авторські та суміжні права
Як у бухобліку відобразити безоплатно отримані авторські та суміжні права, а також як визначити їх вартість?
Юрій Романюк , директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Мінфіну України

Відповідно до ПБО 8 придбаний або отриманий об’єкт нематеріальних активів зараховується на баланс, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • підприємство здійснює його контроль;
  • існує імовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням;
  • його вартість може бути достовірно визначена.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об’єкта за окремими групами. Зокрема, за групою «авторське право та суміжні з ним права» ведеться облік прав на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

Згідно з Інструкцією № 291 облік наявності авторського права та суміжних з ним прав ведеться на субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права». За дебетом субрахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Основою для визначення достовірної оцінки нематеріального активу є господарські договори (угоди) про його придбання, інші організаційно-розпорядчі та первинні облікові документи.

Отже, первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Безоплатне отримання нематеріального активу в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

Дт 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон № 4452 — Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». ПБО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242. ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р № 88. Методичні рекомендації № 356 — Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання