Запитання - відповіді

Цільове фінансування
Який порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманих підприємством грошових коштів на фінансування певних заходів?
Юрій Романюк , директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Мінфіну України

Відповідно до Закону про бухоблік підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію (дію або подію, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства).

Зазначеним законом визначено принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, одним з яких є принцип нарахування та відповідності доходів і витрат; ним передбачено, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено ПБО 15.

Згідно із зазначеним ПБО цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, у яких було зазнано витрат, пов’язаних із виконанням умов цільового фінансування.

Відповідно до Інструкції № 291 облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення ведуться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надход­ження».

За Кт рахунку 48 відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за Дт — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Таким чином, отримані підприємством грошові кошти, призначені для фінансування певних заходів, визнаються цільовим фінансуванням і відображаються за Кт рахунку 48 і Дт рахунку 31 «Рахунки в банках». При цьому цільове фінансування визнаватиметься доходом протягом тих періодів, у яких підприємством будуть понесені витрати, пов’язані з виконанням відповідних заходів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон № 851 — Закон України від 22.05.2003  р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг». Закон № 2011 — Закон України від 20.12.91 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». ПБО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання