Запитання - відповіді

Продаж авто юридичною особою
Підприємство продало фізичній особі власний службовий транспортний засіб за ціною вище залишкової балансової вартості. Чи потрібно було при продажу автомобіля обов’язково проводити експертну оцінку та чи мало підприємство право продавати автомобіль за ціною, визначеною в договорі купівлі-продажу виходячи з власних економічних міркувань і стану такого авто, не враховуючи середньоринкову вартість аналогічних транспортних засобів? Які податкові наслідки виникають у підприємства при здійсненні такої операції? Чи буде при цьому підприємство виступати податковим агентом?
Наталія Гормакова , головний державний інспектор відділу методології оподаткування та сплати єдиного внеску

Податок на прибуток

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу встановлено, що  об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу. Зазначимо, що такі коригування мають здійснювати лише платники податку, у яких річний дохід за попередній звітний (податковий) рік перевищує 20 млн грн.

Коригування фінансового результату здійснюється згідно з правилами, встановленими пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу, а саме фінрезультат:

  • збільшується на суму залишкової вартості автомобіля, визначену за правилами бухобліку;
  • зменшується на суму залишкової вартості автомобіля, розраховану за правилами податкового обліку.

Платником, у якого дохід до 20 млн грн та який прийняв рішення не коригувати фінрезультат, об’єкт оподаткування податком на прибуток від продажу транспортного засобу визначається за результатами бухобліку.

Так, згідно з розділом ІІ ПБО 27 у разі продажу автомобіль виводиться зі складу основних засобів та переводиться до не­оборотних активів, утримуваних для продажу. Таке переведення проводиться на дату, коли виконуються умови, передбачені п. 1 розділу ІІ ПБО 27, а саме:

  • економічні вигоди очікується отримати від продажу автомобіля, а не від його використання за призначенням;
  • автомобіль готовий до продажу в його теперішньому стані;
  • ймовірність продажу транспортного засобу висока, оскільки покупця вже знай­дено, а власник готовий продати автомобіль найближчим часом.

Рішення про продаж автомобіля оформлюється наказом керівника підприємства. Про таке рішення також може свідчити укладений попередній договір купівлі-продажу. На підставі цих документів складається бухгалтерська довідка.

Після переведення до складу запасів на вартість автомобіля, призначеного для продажу, амортизація не нараховується (п. 6 розділу ІІ ПБО 27).

На дату балансу транспортний засіб — необоротний актив, утримуваний для продажу, відображається за найменшою з величин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 9 ПБО 27).

Зауважимо, що чинне законодавство не містить вимоги щодо обов’язкового проведення експертної оцінки при продажу основних засобів, зокрема автомобіля, який належить суб’єкту господарювання — юридичній особі.

У разі оцінки за чистою вартістю реалізації результат від продажу автомобіля відображається у складі інших операційних доходів (п. 10 розділу ІІ ПБО 27).

Під час переходу до покупця права власності на автомобіль продавець визнає дохід від реалізації та витрати в розмірі собівартості автомобіля на підставі ПБО 15.

Отже, чинним законодавством для цілей податкового обліку з податку на прибуток при продажу основного засобу (автомобіля) не передбачено обов’язкове проведення його експертної оцінки, така ціна визначається в договорі купівлі-продажу.

Податок на додану вартість

Відповідно до визначення, наведеного у пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. В цілях оподаткування ПДВ операція продажу автомобіля юридичною особою є операцією постачання.

База оподаткування ПДВ визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу, а саме: база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку не­оборотних активів — виходячи із звичайної ціни).

При цьому якщо фактична ціна постачання є меншою за таку балансову вартість, складаються дві податкові накладні — одна на фактичну ціну постачання автомобіля, а друга — на суму перевищення балансової вартості над фактичною.

Податок на доходи фізичних осіб

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу (пп. 14.1.180. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Тобто в розумінні Кодексу юридична особа виступає податковим агентом у разі виплати фізичній особі доходу (у грошовій або негрошовій формі). У разі продажу підприємством (юридичною особою) власного службового транспортного засобу таке підприємство не є податковим агентом.

Обов’язки податкового агента можуть виникнути лише в разі, якщо фізичній особі — платнику податків надаватиметься індивідуально призначена знижка звичайної ціни (вартості) такого транспортного засобу (пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу). В такому випадку дохід оподатковуватиметься як додаткове благо.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України 29.11.99 р. № 290. ПБО 27 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617