Запитання - відповіді

Виплата роялті нерезиденту
Який порядок оподаткування роялті, виплаченого резиденту Ірландії як винагорода за використання або надання права на використання комп’ютерних програм?

Згідно з п. 103.2 ст. 103 Податкового кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, що підтверджує статус податкового резидента, а саме довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі — довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Відповідно до п. 103.3 ст. 103 Податкового кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, яка має право на отримання таких доходів.

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником), або є тільки посередником щодо такого доходу.

Для визнання особи фактичним одержувачем доходу (бенефіціарним власником) необхідна не лише наявність правових підстав для безпосереднього одержання доходу: така особа також повинна бути безпосереднім вигодонабувачем, тобто особою, яка фактично одержує вигоду від отриманого доходу і визначає його подальшу економічну долю.

Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути будь-який документ, що підтверджує фактичне право особи на такий дохід. Наприклад, у разі виплати роялті фактичний власник такого доходу повинен підтвердити фактичне право (авторське право) на одержання такого доходу, засвідчене відповідним чином і відповідно документально підтверджене ліцензією, патентом, офіційно оформленим торговим знаком тощо. Крім того, потребують аналізу відповідні ліцензійні угоди про надання права використання об’єктів інтелектуальної власності, а також договори франчайзингу тощо.

У відносинах між урядами України та Ірландії починаючи з 17.08.2015 р. застосовується Конвенція між урядами України та Ірландії.

Підставою для безпосереднього застосування положень Конвенції між урядами України та Ірландії при виплаті доходу крім підтвердження бенефіціарності отримувача є наявність на момент виплати довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір. За відсутності на момент виплати такої довідки доходи нерезидента оподатковуються відповідно до законодавства України без врахування положень міжнародного договору.

Термін «роялті», визначений ст. 12 зазначеної Конвенції, означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи кінематографічні фільми, будь-яким патентом, торговою маркою, таємною формулою або процесом, або за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Однак такі роялті можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа — фактичний власник роялті є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми роялті (п. 3 ст. 12 Конвенції).

Незважаючи на положення п. 3 ст. 12 Конвенції між урядами України та Ірландії у разі сплати роялті щодо будь-яких авторських прав на наукові твори, будь-якого патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 % від загальної суми роялті (п. 4 ст. 12 Конвенції).

Відповідно до пп. 3 п. 1 ст. 8 Закону № 3792 об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема комп’ютерні програми. Тобто комп’ютерні програми належать до творів у галузі науки.

Таким чином, у разі виплати резидентом роялті резиденту Ірландії — бенефіціарному власнику така виплата підпадає під дію положень п. 3 ст. 12 Конвенції і має оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони виникають при дотриманні вимог ст. 103 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Конвенція між урядами України та Республіки Болгарії — Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, ратифікована Законом України № 136/96-ВР від 23.04.96 р. Конвенція між урядами України та Ірландії — Конвенція між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна, ратифікована Законом України № 606-VIII від 15.07.2015 р. Закон № 898 — Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку». Закон № 3792 — Закон України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права». Ухвала № К/800/52155/13 — ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.03.2014 р. № К/800/52155/13. Інструкція № 233 — Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді, затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання