Запитання - відповіді

Як відобразити амортизацію
Яким чином фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, повинна відображати в Книзі амортизаційні відрахування — щомісяця чи за підсумками року?
Галина Жук , начальник відділу адміністрування податків і зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Вікторія Шоломій , головний державний ревізор-інспектор

Пунктом 177.4 ст. 177 Податкового кодексу визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів (далі — ОЗ) та нематеріальних активів (далі — НМА); витрати на самостійне виготовлення ОЗ (пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Розрахунок амортизації ОЗ та НМА здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта ОЗ та НМА, яка амортизується, на строк корисного використання такого об’єкта (пп. 177.4.7 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом (пп. 177.4.8 цього пункту).

Відповідно до пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ та НМА, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання такого об’єкта ОЗ та НМА:

  • група 1 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, — 15 років;
  • група 2 — будівлі, споруди, передавальні пристрої — 10 років;
  • група 3 — машини, обладнання, тварини, багаторічні — 5 років;
  • група 4 — нематеріальні активи — відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

При цьому дія вищезазначеного підпункту поширюється винятково на об’єкти ОЗ та НМА, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджено документально.

Амортизація нараховується з місяця, що настає за місяцем введення обладнання в експлуатацію.

Згідно з пп. 8 п. 6 Порядку № 481 у графі 8 «Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу» фізична особа — підприємець відображає суму фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які повинні бути документально підтверджені.

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, щомісяця нараховує та відображає амортизаційні відрахування в графі 8 Книги.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 481 — наказ Міндоходів Украъни від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 579 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення»

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання