Запитання - відповіді

Від’ємне значення приєднаного платника
У приєднаного підприємства залишилося неврахованим від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів. Чи може підприємство-правонаступник у поточному звітному періоді на суму такого від’ємного значення зменшити свій фінрезультат до оподаткування?
Світлана Тимощук , начальник відділу розгляду звернень Управління ­вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДПС України

Підпунктом 134.1.1 ст. 134 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом поход­ження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Це положення застосовується з урахуванням п. 33 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (пп. 140.4.2 ст. 140 ПКУ).
Порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злитті підприємств, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств установлено ПБО 19 «Об’єднання підприємств», затвердженим наказом Мінфіну 07.07.99 р. № 163.

Пунктом 5 цього ПБО встановлено, що якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то починаючи з дати придбання покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.

Утім ПКУ не передбачено різниць, що надають право при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснювати врахування від’ємного значення приєднаного підприємства.

Отже, фінансовий результат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму ­ві­д’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, який припиняється в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття на дату затвердження передавального акта.