Запитання - відповіді

Включення курсових різниць до доходу
Яким чином включаються до доходу курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті?
Вікторія Попова , заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 ПКУ (пп. 296.1.3 ст. 296 ПКУ).

Юридичні особи — суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за ПБО 25.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог ПБО 21.

Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах, а монетарні статті — це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4 ПБО 21).

Монетарні статті в іноземній валюті відоб­ражаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (п. 7 ПБО 21).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться:

  • на дату балансу, тобто на кінець кожного кварталу (баланс складається станом: на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня);
  • на дату здійснення господарської операції (при цьому або в межах операції, або за всією статтею — як обрано в наказі про облікову політику. Дата операції для валюти — це її списання з рахунку, для заборгованості — її погашення).

Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу.

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції.

Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня (п. 8 ПБО 21).

Отже, юридична особа — платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами ПБО.

У податковій декларації юридичної особи — платника єдиного податку зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.

Таким чином, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

 

Використані матеріали

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон про страхування — Закон України від 07.03.96 р. № 85-96-ВР «Про страхування». Постанова № 65 — постанова Правління НБУ від 12.06.2018 р. № 65 «Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень». Наказ № 560 — наказ Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39