Запитання - відповіді

Податкові наслідки при передачі ОЗ засновнику
Які податкові наслідки для ТОВ — платника єдиного податку за ставкою 5 % (неплатника ПДВ), якщо оціночна вартість майна, яке є основним засобом та повертається засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу, менше/більше за залишкову вартість?

Одразу слід зауважити, що вираз «майно повертається засновнику» не зовсім коректний з точки зору права, оскільки будь-яка передача товариством власного майна засновнику не є по суті його поверненням, а є передачею на відповідних підставах. Повернення майна товариством засновнику вважається правомірним і логічним, якщо засновник передавав це майно товариству на поворотній основі (наприклад, у користування) або підстава, на якій це майно було передано товариству, визнається незаконною (визнання договору недійсним).

В решті випадків правильно послуговуватися терміном «передача». У тому числі коли йдеться про повернення майна засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу.

Товариство стає власником майна, переданого учасником господарському товариству як вклад до статутного капіталу (ст. 115 ЦКУ).

Процедура зменшення статутного капіталу товариства врегульована ст. 19 Закону про ТОВ, проте вона не передбачає ані виплат учасникам у таких випадках, ані передачі їм майна, не кажучи вже про його повернення. Про передачу майна товариством учаснику йдеться, наприклад, у ст. 24 зазначеного Закону. Така передача здійснюється у разі виходу учасника з товариства та за погодженням з ним як заміна зобов’язання товариства зі сплати грошових коштів. Тобто у разі виходу учасника з товариства за загальним правилом йому виплачується вартість майна товариства, пропорційна частці такого учасника в статутному капіталі товариства. Заміна цього зобов’язання зобов’язанням з передачі майна є винятком із загального правила. Та й навіть у цьому разі майно не повертається, а передається.

Щодо податкової суті цієї операції, то вона найбільше відповідає ознакам продажу товарів, зазначеним у пп. 14.1.202 ст. 14 ПКУ: продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. У разі передачі майна учаснику товариства відбувається його передача з компенсацією у вигляді припинення зобов’язання товариства з виплати учаснику грошових коштів. При цьому варто врахувати, що платники єдиного податку третьої групи зобов’язані здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 ПКУ). Натомість доходом такого платника єдиного податку для юридичної особи  є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі (п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

Передача майна учаснику товариством здійснюється на оплатній основі, а сума припиненого зобов’язання товариства з виплати учаснику грошових коштів (оплата вартості такого майна) має усі ознаки доходу у вигляді припинення зобов’язання. Дохід у цьому разі є еквівалентом припиненого грошового зобов’язання такого товариства. До нього не застосовуються правила звичайної ціни і визначення його розміру відносно балансової вартості такого майна, оскільки нормами ПКУ спеціального механізму врахування балансової вартості такого майна для визначення розміру доходу не передбачено.

Отже, незалежно від співвідношення суми припиненого зобов’язання щодо виплати учаснику грошових коштів у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу (договірної ціни такого майна) та балансової вартості такого майна доходом вважатиметься сума припиненого зобов’язання (договірна ціна).

Ставка єдиного податку, за якою має бути оподаткований вказаний дохід, — 10 %, оскільки саме така ставка податку застосовується до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий (пп. 2 п. 293.5 ст. 293 ПКУ), або ж через те, що він здійснив операцію, яка не включена до переліку видів його діяльності як платника єдиного податку (пп. 3 п. 293.5 ст. 293 ПКУ).

Таким чином, ТОВ — платник єдиного податку третьої групи у разі передачі ним учаснику майна у випадку зменшення статутного капіталу такого ТОВ зобов’язаний сплатити єдиний податок за ставкою 10 % від суми грошового зобов’я­зання ТОВ, заміненого зобов’я­занням з передачі майна учаснику.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ПКУ —Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон про ТОВ — Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Закон № 1576 — Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (втратив чинність з 17.06.2018 р. у частині щодо ТОВ та ТДВ на підставі Закону про ТОВ). ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246. ПБО 27 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617. ІПК № 3225 — Індивідуальна податкова консультація ДФС України від 23.07.2018 р. № 3225/6/99-99-13-02-03-15/ІПК