Запитання - відповіді

Переоцінка ОЗ
Чи враховується у податковому обліку для розрахунку амортизації вартість переоцінки основних засобів, здійснена при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності?
Світлана Тимощук , начальник відділу розгляду звернень Управління ­вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДПС України

Розрахунок амортизації ОЗ або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ст. 14, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 ст. 138 ПКУ. За такого розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними стандартами бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу. Для розрахунку амортизації за п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначається вартість ОЗ та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Таким чином, для розрахунку амортизації у податковому обліку, яка враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, визначається вартість ОЗ без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), здійсненої в результаті переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.