Запитання - відповіді

Поєднання часу навчання та роботи
Чи передбачено законодавством обмеження щодо поєднання працівником-студентом часу навчання і роботи та чи впливає на розмір заробітної плати отримувана ним стипендія?

Відповідно до ст. 4 Закону про зайнятість до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

Законодавством про працю не передбачено обмежень щодо поєднання студентами роботи з навчанням, зокрема тими, якi навчаються за денною (очною) формою навчання. Тому пiдприємство має право приймати на роботу таких працiвникiв, в тому числi на умовах пов­ного робочого дня.

Зазначена робота студента не є сумісництвом, оскільки згідно з п. 1 Положення № 43 сумісництво — це виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Крім того, згідно з п. 2.19 Інструкції № 58 до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату номер та найменування відповідних документів, зокрема запис про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у п. 2.16 цієї Інструкції.

Студентам, слухачам курсів, учням, аспірантам та клінічним ординаторам, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить до них записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази нав­чального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів (п. 2.16 Інструкції).

Отже, студент не перебуває у трудових відносинах з навчальним закладом.

Праця студента, який уклав трудовий договір на умовах неповного робочого часу, оплачується пропорційно до відпрацьованого ним часу або залежно від виробітку.

Якщо студент, який поєднує роботу зі стаціонарною формою навчання, відпрацьовує на підприємстві повну місячну норму робочого часу або виконує повну місячну норму виробітку, заробітну плату йому нараховують у повному обсязі.

Отримувана студентом за місцем навчання стипендія не впливає на розмір заробітної плати.