Запитання - відповіді

Статус неприбуткової організації
Чи може адвокатське об’єднання зі статусом юридичної особи зареєструватися як неприбуткова організація?

Статтями 42 та 43 Господарського кодексу визначено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на влас­ний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно з частиною першою ст. 43 зазначеного Кодексу підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Організаційно-правові засади здійснення адвокатської діяльності регулюються Законом № 5076. Пунктом першим ст. 15 цього Закону встановлено, що адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Порядок утворення, діяльність, реорганізацію та ліквідацію адвокатських об’єднань, структуру штатів, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання.

Підпунктом 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації — це підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу. Критерії, яким одночасно повин­на відповідати установа або організація для набуття статусу неприбуткової організації, наведено у зазначеному пункті.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) винятково для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Статтею 1 Закону № 5076 встановлено, що договір про надання правової допомоги — це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту є гонорар (п. 1 ст. 30 цього Закону). Це означає, що отриманий гонорар одного із членів такого об’єднання є доходом (прибутком), частина якого розподіляється серед засновників (учасників), членів такого об’єднання.

Таким чином, адвокатське об’єд­нання, діяльність якого засновано зазвичай на платній основі (передбачається одержання гонорару) та у якого дохід (прибуток) або його частина розподіляється серед засновників (учасників), членів такого об’єднання, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, не може набути статусу неприбуткової організації.