Запитання - відповіді

Роялті на користь нерезидента
Як страховій компанії розрахувати різниці для збільшення фінрезультату до оподаткування у разі понесення витрат з нарахування роялті на користь нерезидента?

Згідно з пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017 р., фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4 % доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному.

Відповідно до п. 3.4 Методичних рекомендацій щодо заповнен­ня форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433, у додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частку страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Враховуючи специфіку діяльності страхових компаній, для визначення обсягу доходу страховика від будь-якої діяльності, крім сумарного значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи), 2240 (інші доходи), враховується також значення рядка 2010 «Чисті зароблені страхові премії» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Отже, для розрахунку різниці, на яку збільшується фінрезультат податкового (звітного) періоду, страхові компанії за 2016 р. враховують значення рядка 2010 «Чисті зароблені страхові премії» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а у разі отримання доходів від іншої діяльності — також значення рядка 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).