Запитання - відповіді за тегом

бухоблік
Підприємство (перевізник) надає послуги з перевезення продавцеві товару. Дата оформлення видаткової накладної у вантажовідправника-продавця — 29.06.2016 р., яка відповідає даті передачі товару перевізнику. Цією самою датою у продавця визнано доходи в бухгалтерському обліку. Фактично доставка товару покупцю відбулася 01.07.2016 р., про що свідчить складений перевізником акт наданих послуг. В умовах договору доставки визначено, що якщо товар не було доставлено, то послугу перевізником не надано (товар може бути втрачено або покупець може його повернути). Чи має продавець право на відображення витрат на доставку товару в періоді, який не відповідає періоду виникнення доходу?
Чи повинне державне підприємство, що належить до науково-дослідних установ, включене до Державного реєстру наукових установ, сплачувати до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу)?
Підприємство за даними бухобліку за 2016 р. отримало збитки. Чи враховуються зазначені збитки при заповненні декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 р.?
Підприємство знаходиться на території проведення АТО. Внаслідок проведення спецоперацій знищено основні засоби (ОЗ) та інші товарно-матеріальні цінності (ТМЦ). Як можна відобразити ліквідацію таких активів у податковій звітності?
Чи може бути рахунок-фактура (інвойс) підставою для відображення у бухобліку господарської операції?
Як у бухобліку відобразити операції за договором з управління майном із метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за такими операціями?
Як списати та відобразити у бух­обліку грошові кошти підприємства, що залишилися в банку, який ліквідується?
У яких випадках бухгалтерська довідка для цілей податкового обліку вважається первинним документом і як вона має бути оформлена?
Як у бухобліку відобразити суму податку на нерухоме майно?
Як у бухобліку відобразити безоплатно отримані авторські та суміжні права, а також як визначити їх вартість?
Якими документами підтверджується онлайн-придбання операційної системи управління (комп’ютерної програми) у нерезидента?
Підприємство, що веде облік та складає звітність за МСФЗ у бухобліку, виділило зі складного (багатокомпонентного) об’єкта основних засобів ( далі — ОЗ) окремі компоненти. Чи потрібно у податковому обліку проводити такі операції? Які строки корисного використання для таких компонентів застосовуються у податковому обліку, якщо строк корисного використання ОЗ у бухобліку більше встановленого Податковим кодексом, а компонента — менше?
Як довести зв'язок витрат на маркетингові послуги з веденням господарської діяльності підприємства та якими первинними документами їх підтвердити?
Як у бухгалтерському обліку відображаються операції з надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги?
Чи можна використовувати факсимільне відтворення підпису при оформленні первинних документів?
До складу яких витрат слід відносити витрати, пов’язані з виплатою грошового забезпечення працівникам на час виконання ними державних або громадських обов’язків?
Чи може підприємство суми визнаних претензій відобразити у 2017 р., якщо такі претензії були виставлені підприємству в 2016 р.?
Чи мають первинні документи, складені в електронній формі, таку саму юридичну силу, як і первинні документи, складені в паперовій формі?
Який порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманих підприємством грошових коштів на фінансування певних заходів?
Чи існують особливості відображення витрат на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет (зокрема, реєстрація та делегування доменного імені, хостинг)?
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
Чи виникають податкові різниці при здійсненні операцій з надання безповоротної фінансової допомоги із застосуванням ознаки розумної економічної причини (ділової мети)?
Підприємство у 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові основні засоби четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію та чи може при цьому бути встановлено більший строк амортизації у бухобліку?
Як відобразити на дату переходу на спрощену систему оподаткування дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковувалася на загальній системі оподаткування?
Чи включати до складу доходу вартість частки колишніх учасників реорганізованого акціонерного товариства, що не були включені до складу учасників новоствореного товариства, у разі зменшення статутного капіталу товариства на частку, яка була закріплена за колишніми учасниками реорганізованого акціонерного товариства?
Підприємство здійснює ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності за міжнародними стандартами. Згідно з наказом про облікову політику підприємства матеріальні об’єкти, які придбаваються для соціальної сфери, кваліфікуються як запаси (незалежно від строку використання та вартості) і списуються при придбанні на витрати звітного періоду. В податковому обліку такі об’єкти основними засобами не визнано. Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування?
Суб’єкт господарювання (ТОВ) — платник єдиного податку за ставкою 5 % (неплатник ПДВ) зменшує розмір статутного капіталу. З якої дати потрібно відображати цю господарську операцію у бухгалтерському обліку?
Якими бухгалтерськими записами слід відображати здійснення розрахунків із засновником при зменшенні статутного капіталу і повернення внеску ОЗ?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається страховий платіж, сплачений підприємством — юридичною особою — роботодавцем страховій компанії за договором добровільного медичного страхування працівника?
Як подати уточнюючу форму № 1ДФ, якщо отримано від ДФС повідом­лення щодо допущених помилок (неправильно відображено дохід, РНОКПП)?
Чи відображати в формі № 1ДФ вартість виданого спецодягу працівнику згідно з атестацією робочого місця (не понаднормово)?
Працівник з 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 27.03.2019 р. йому було нараховано та виплачено відпускні за квітень 2019 р. За який квартал у звіті за формою № 1ДФ відображати нарахування та виплату відпускних (і відповідно нарахування і сплату ПДФО)?
За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається сума перевищення нецільової допомоги над неоподатковуваним розміром?
Працівникам надається разова матеріальна допомога (на лікування, при народженні дитини). За якою ознакою відображати її в фор­мі № 1ДФ і чи слід її  оподатковувати?
Оклад працівника, який має шістьох дітей, — 4 200 грн, він має право на ПСП (960,5 × 6 = 5 763 грн). Як бути, якщо при підрахунку — мінусове значення?
Працівник відпрацював частину червня і захворів. Листок непрацездатності до бухгалтерії не надано. Як це відобразити в поточному місяці в таблиці 6 звіту з ЄСВ?
Які строки корисного використання основних засобів застосовуються у податковому обліку у разі їх зміни в бухгалтерському обліку? Чи може такий строк у податковому обліку бути меншим за мінімально допустимі строки, встановлені ПКУ?
Чи може підприємство амортизувати у податковому обліку виробничі основні засоби, що знаходяться на консервації/капітальному ремонті, у разі якщо таке підприємство веде облік за міжнародними стандартами та має право на їх амортизацію у бухобліку?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат податкового звітного періоду, якщо підприємство (загальна система оподаткування) сплатило на користь платника, який застосовує спрощену систему оподаткування, суму простроченого боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми?
Підприємство — платник податку на прибуток на загальних підставах планує надати спонсорську допомогу фізичній особі. Які податкові наслідки виникнуть у підприємства при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, якщо підприємство застосовує коригувальні різниці?
Підприємство на підставі ліцензійного договору користується торговою маркою, власником якої є юридична особа — платник єдиного податку. Чи виникає різниця у підприємства за операціями з нарахування роялті за таким ліцензійним договором?
Засновник-нерезидент, який є єдиним учасником підприємства, планує прийняти рішення про зменшення статутного капіталу. За наслідками такого рішення підприємство має виплатити засновнику відповідну вартість його частки. Чи має підприємство в такому разі утримувати податок на доходи нерезидента?
Підприємство — платник єдиного податку третьої групи уклало договори з нерезидентами України. За цими договорами підприємство зобов’язується від свого імені та за рахунок нерезидентів забезпечити приймання від замовників платежів за товари/послуги, поставлені їм нерезидентами, та перераховувати такі платежі нерезидентам. За надання таких послуг підприємство отримуватиме від нерезидентів винагороду. Як оподатковуватимуться доходи, отримані нерезидентами?
Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів і використовує його у господарській діяльності. Які різниці формує платник за операціями з цим основним засобом, враховуючи те, що рішення про некоригування фінрезультату платником не приймалося?
Товариство застосовує спрощену систему оподаткування. Чи потрібно сплачувати єдиний податок з позитивної курсової різниці?