Запитання - відповіді за тегом

основні засоби
Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються витрати на демонтаж основних засобів у разі їх ліквідації?
У 2011 р. підприємством скасовано реєстрацію платником ПДВ за власним бажанням і здійснено визнання умовного продажу основ­них засобів, які обліковувались на підприємстві, та відповідне нарахування податкових зобов’язань. У 2013 р. підприємство поновило реєстрацію як платник ПДВ і в серпні 2016 р. здійснило відчуження майна. Чи потрібно вдруге нараховувати ПДВ на суму майна, адже воно було оподатковано у 2011 р. при анулюванні реєстрації платника ПДВ?
У зв’язку з відсутністю замовлень виробничі основні засоби підприємства знаходяться на консервації. Чи можна на такі активи нараховувати амортизацію?
Чи виникають податкові різниці при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів?
Чи зазначається в додатку АМ до декларації з податку на прибуток підприємств вартість основних засобів, що не використовуються у господарській діяльності?
Підприємство (веде облік за МСБО) придбало матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн., а термін використання становить понад рік. Чи потрібно такі активи обліковувати у складі основних засобів та визначати різниці при нарахуванні амортизації?
Підприємство знаходиться на території проведення АТО. Внаслідок проведення спецоперацій знищено основні засоби (ОЗ) та інші товарно-матеріальні цінності (ТМЦ). Як можна відобразити ліквідацію таких активів у податковій звітності?
Який порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з виведення з експлуатації основних засобів у зв’язку з їх викраденням до 01.01.2017 р.?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка зареєстрована платником ПДВ, на включення до податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв’язку з придбанням основних засобів?
Чи нараховується амортизація на об’єкти соціально-культурного призначення (палац культури, гуртожиток, спортивний комплекс тощо)?
Об’єкт основного засобу виведено з експлуатації на реконструкцію. Чи може підприємство нарахувати амортизацію на такий об’єкт ?
Чи виникають різниці при амортизації біологічних активів у вигляді багаторічних насаджень — виноградників?
Які вимоги передбачено Податковим кодексом для застосування прискореної амортизації ОЗ?
Як здійснюється амортизація основних засобів та нематеріальних активів у разі проведення їх уцінки або дооцінки?
За якими групами класифікуються ОЗ та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально допустимі строки їх амортизації?
Чи підлягають амортизації транспортні засоби, передані для потреб військкомату?
Який порядок відображення у податковому обліку викрадення ОЗ до закінчення періоду нарахування амортизації?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих ОЗ та чи враховується сума такої амортизації при коригуванні фінрезультату до оподаткування?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ (у тому числі до 01.01.2015 р.)?
Чи нараховується амортизація при тимчасовому невикористанні ОЗ (виведення з експлуатації)?
Які вимоги для здійснення розрахунку прискореної амортизації ОЗ групи 4 та з якого періоду її можна застосовувати?
Чи підлягають податковій амортизації бібліотечні фонди?
Як у податковому обліку відображаються операції із внесення до статутного фонду іншої юридичної особи ОЗ та НА або повернення внеску засновнику у вигляді ОЗ?
Підприємство, що веде облік та складає звітність за МСФЗ у бухобліку, виділило зі складного (багатокомпонентного) об’єкта основних засобів ( далі — ОЗ) окремі компоненти. Чи потрібно у податковому обліку проводити такі операції? Які строки корисного використання для таких компонентів застосовуються у податковому обліку, якщо строк корисного використання ОЗ у бухобліку більше встановленого Податковим кодексом, а компонента — менше?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій зі списання та утилізації обладнання, звільненого від сплати ПДВ та мита при ввезенні на митну територію України, яке в ході експлуатації було пошкоджене та не придатне для використання за первісним призначенням?
Як здійснюється розрахунок амортизаційних відрахувань ОЗ? З якого періоду нараховувати амортизацію?
Неприбуткова організація здійснила продаж власних основ­них засобів. Чи втрачається при цьому неприбутковий статус та чи повинна організація сплатити податок на прибуток підприємств?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
Підприємство у листопаді 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові вантажопідйомні машини, які є основними засобами четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію, якщо планує здавати їх в оренду?
Підприємство у 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові основні засоби четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію та чи може при цьому бути встановлено більший строк амортизації у бухобліку?
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?
Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів за рішенням платника податку, якщо до ДФС буде подано форми 03-3, 03-4?
Чи потрібно кошти, отримані при продажу основних засобів (далі — ОЗ) за їх залишковою балансовою вартістю, враховувати для обчислення граничної суми доходу, що дає змогу підприємству залишитися на спрощеній системі оподаткування?
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Як визначається дохід у разі продажу ОЗ (частини будівлі), що використовувався підприємством у господарській діяльності понад 12 календарних місяців?
Як нараховується та сплачується єдиний податок при здійсненні операції з відчуження банком за невиконання зобов’язань за кредитним договором заставного майна (будівлі та земельної ділянки), що є власністю підприємства та обліковується на балансі як ОЗ?
Яка сума від реалізації ОЗ включається до розрахунку річного обсягу доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Чи коригується фінансовий результат у разі ліквідації основ­них засобів, що використовувались у господарській діяльності підприємства?
Чи відноситься в цілях подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком для платників третьої групи інвестиційна нерухомість до складу основних засобів та як визначається дохід від її продажу, у тому числі при її відображенні у балансі за залишковою (балансовою) вартістю?
Відповідно до рішення сесії міськвиконкому безоплатно передано основні засоби від одного комунального підприємства іншому. Чи виникають у цьому випадку податкові зобов’язання?
Чи необхідно включати до складу доходу різниці між вартістю переданої фізичній особі безоплатно за договором дарування частини ОЗ (приміщення офісу) та його залишковою балансовою вартістю?
Чи відносяться з метою подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком до складу ОЗ активи, що обліковуються на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»?
Які податкові наслідки для ТОВ — платника єдиного податку за ставкою 5 % (неплатника ПДВ), якщо оціночна вартість майна, яке є основним засобом та повертається засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу, менше/більше за залишкову вартість?
Якими бухгалтерськими записами слід відображати здійснення розрахунків із засновником при зменшенні статутного капіталу і повернення внеску ОЗ?
За якою вартістю суб’єкту господарювання — платнику єдиного податку за ставкою 5 % (неплатнику ПДВ) потрібно обліковувати ОЗ, переведені на субрахунок 286?
Комунальне підприємство на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншого комунального підприємства ОЗ (персональний комп’ютер), який обліковувався у такого підприємства на субрахунку 1014. Передачу оформлено актом приймання-передачі основних засобів, у якому зазначено первісну вартість та суму нарахованого зносу. Чи можна комунальному підприємству, яке отримало ОЗ, встановити новий інвентарний номер такого ОЗ, якщо воно обліковуватиме такий ОЗ на субрахунку 104? Які бухгалтерські записи з оприбуткування ОЗ?
Які строки корисного використання основних засобів застосовуються у податковому обліку у разі їх зміни в бухгалтерському обліку? Чи може такий строк у податковому обліку бути меншим за мінімально допустимі строки, встановлені ПКУ?
До якої групи ОЗ для нарахування податкової амортизації слід віднести самохідний автонавантажувач, який за УКТ ЗЕД має код товарної позиції 8427?
До якої групи ОЗ для цілей амортизації у податковому обліку слід віднести повторне поліпшення ОЗ, що орендується?
Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів і використовує його у господарській діяльності. Які різниці формує платник за операціями з цим основним засобом, враховуючи те, що рішення про некоригування фінрезультату платником не приймалося?
Чи враховується у податковому обліку для розрахунку амортизації вартість переоцінки основних засобів, здійснена при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності?