Аналітика

Міжнародні стандарти

01.10.2019 / 12:48

/за матеріалами сайту Мінфіну/

Концептуальна основа фінансової звітності

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій

МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу

МСФЗ 4 Страхові контракти

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 8 Операційні сегменти

МСФЗ 9 ДОДАТОК В Фінансові інструменти

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність

МСФЗ 11 Спільна діяльність

МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості

МСФЗ 14 Відстрочені рахунки тарифного регулювання

МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами

МСФЗ 16 Оренда

МСФЗ 17 Страхові контракти

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1 Подання фінансової звітності

МСБО 2 Запаси

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10 Події після звітного періоду

МСБО 11 Будівельні контракти

МСБО 12 Податки на прибуток

МСБО 16 Основні засоби

МСБО 17 Оренда

МСБО 18 Дохід

МСБО 19 Виплати працівникам

МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів

МСБО 23 Витрати на позики

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони

МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

МСБО 27 Окрема фінансова звітність

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання

МСБО 33 Прибуток на акцію

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність

МСБО 36 Зменшення корисності активів

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

МСБО 38 Нематеріальні активи

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість

МСБО 41 Сільське господарство

Тлумачення

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях

КТМФЗ 2 Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти

КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду

КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання

КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта

КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія

КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об’єктів нерухомості

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу

КТМФЗ 20 Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі

КТМФЗ 21 Обов’язкові платежі

КТМФЗ 22 Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація

ПКТ - 7 Введення євро

ПКТ - 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю

ПКТ - 15 Операційна оренда: заохочення

ПКТ - 25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів

ПКТ - 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду

ПКТ - 29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації

ПКТ - 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами

ПКТ - 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

Міжнародні стандарти аудиту

Про розміщення міжнародних стандартів аудиту

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина І IAPNTM

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина ІI

Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина ІII