Новини

Застосування МСФЗ: роз’яснення від Мінфіну

12.01.2018 / 10:30
Застосування МСФЗ: роз’яснення від Мінфіну

Законом України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо вдосконалення деяких положень (далі — Закон).

Відповідно до Закону сферу застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ) поширено на великі підприємства (відповідають критеріям, установленим пп. 2 п. 2 розділу І Закону, та належать до тих, що становлять суспільний інтерес відповідно до пп. 1 п. 1 розділу І Закону) та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до внесених змін МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково — підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ і недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і малих підприємств, та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств), публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419);

добровільно — інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2017 р. складаються підприємствами, які вперше переходять на МСФЗ згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО).

Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі — МСФЗ 1).

МСФЗ 1 застосовують усі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:

а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2017 р., а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2017 р. згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містили чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ або

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2017 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму аудиторському звіті (висновку).

Датою переходу на МСФЗ для підприємств, які відповідно до вимог Закону вперше застосовуватимуть МСФЗ, є 01.01.2018 р. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017 р.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2018 р.:

 складається баланс станом на 01.01.2018 р. за вимогами П(С)БО;

 для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 р. і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 р. застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2019 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

 у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 р. не наводиться порівняльна інформація за 2017 р. (крім балансу);

 перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 р. має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018 р., 31.12.2018 р., 31.12.2019 р. та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 — 2019 рр., відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2017 р.:

у фінансовій звітності в 2018 р. наводиться порівняльна інформація за 2017 р., трансформована відповідно до вимог МСФЗ;

складається баланс станом на 01.01.2017 р. за вимогами МСФЗ;

для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2017 р. і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 р. застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 р. має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017 р., 31.12.2017 р., 31.12.2018 р. та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 — 2018 рр., відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію.

Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

(Лист Мінфіну України від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175)