Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (03.08.2018 р.)

03.08.2018 / 12:20

З 03.08.2018 р. набрало чинності рішення НКЦПФР від 21.06.2018 р. № 408, яким внесено зміни до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. № 884.

Змінами, зокрема, розширено обґрунтуваннящодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив. Так, обґрунтування має містити:

  • опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна виконання контракту;
  • аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні один — три роки (в разі наявності);
  • оцінку відповідності фінансового інструмента потребам ринку та клієнтів тощо;
  • інформацію щодо програмного продукту та технічних засобів, які використовуватимуться при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів.

З 03.08.2018 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 20.06.2018 р. № 564, яким затверджено зміни до деяких власних нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Так, змінами до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом від 07.02.2013 р. № 73, уточнено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Змінами до НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом від 27.06.2013 р. № 628, уточнено, що його норми застосовуються групою юридичних осіб (група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідовану фінансову звітність, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів — до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників — до 50 осіб.

З 03.08.2018 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 20.06.2018 р. № 565, яким внесено зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого власним наказом від 24.05.95 р. № 88.

Передбачено, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42