Новини

Заява за формою № 1-ОПП: як заповнити нерезиденту, який не має майнових прав на нерухомість та землю в Україні

03.10.2019 / 12:00

Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які відкривають рахунки в банках України, відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» зобов’язані стати на облік в контролюючих органах.

Взяття на облік в контролюючому органі нерезидента здійснюється на підставі реєстраційної заяви за формою № 1-ОПП, яку нерезидент зобов’язаний подати до відкриття рахунку в Україні до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.

Поля заяви за формою № 1-ОПП про взяття на облік в контролюючому органі нерезидента заповнюється так:

«1. Податковий номер» — не заповнюється (присвоюється контролюючим органом під час взяття на облік іноземної компанії);

«2. Повне найменування українською мовою» та «3. Скорочене найменування українською мовою» — зазначаються повне та скорочене найменування нерезидента, яке зазначене у нотаріально засвідченому перекладі українською мовою копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або іншому документі (що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента), виданому в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (далі — Реєстраційний документ);

«4. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява» — зазначається код та найменування контролюючого органу, до якого подається заява про взяття на облік нерезидента.

Розділ: Дані про реєстрацію

«5. Найменування органу державної реєстрації», «дата реєстрації» та «номер реєстрації» нерезидента — зазначаються відповідні дані із Реєстраційного документа;

«Код та назва організаційно-правової форми» — зазначається код організаційно-правової форми нерезидента «170» — iноземне пiдприємство.

«6. Вид діяльності» — зазначається код та найменування основного виду економічної діяльності юридичної особи нерезидента у країні його реєстрації, приведеного методом аналогії у відповідність із Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Розділ: Адресні дані платника податків

«8 Місцезнаходження» —  зазначається інформація про місцезнаходження або місце реєстрації (проживання) в Україні представника нерезидента, за яким контролюючі органи можуть здійснювати зв’язок;

«9. Керівник» — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) номер паспорта представника нерезидента, його контактний номер телефону, факсу;

«Дата призначення» — дата реєстрації документа, яким надано повноваження представляти в Україні інтереси нерезидента.

Розділ: Інформація про засновників (для юридичних осіб)

«Ідентифікаційний номер» — зазначається ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації, який однозначно ідентифікує компанію, організацію в країні її походження;

«Країна» — зазначається код та найменування країни реєстрації нерезидента.

«Найменування нерезидента у країні його місцезнаходження» — латинськими літерами зазначається найменування нерезидента згідно із даними, зазначеними у Реєстраційному документі;

«Місцезнаходження» — зазначається латинськими літерами юридична адреса юридичної особи — нерезидента в країні реєстрації, згідно із даними, зазначеними у Реєстраційному документі.

ЗІР, категорія 119.02