Новини

Вартість повторного поліпшення орендованих ОЗ амортизується як новий об’єкт

30.10.2019 / 12:00

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що відповідно до пп. 14.1.138 ст. 14 ПКУ основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток платник має користуватися правилами бухгалтерського обліку та правилами корегування фінансового результату до оподаткування (пп. 134.1.1 ПКУ).

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до ст. 138 ПКУ. Розрахунок амортизації основних засобів для визначення об'єкта оподаткування здійснюється у порядку, встановленому п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

До речі, корегування відповідно до розділу ІІІ ПКУ, що стосуються податкового обліку поліпшення орендованих основних засобів, застосовують:

- платники, у яких дохід за минулий рік перевищив 20 млн грн;

- платники з меншим доходом у разі, якщо вони своєчасно не повідомили податкову про своє рішення не застосовувати вказані корегування.

 Інші платники з метою оподаткування прибутку провадять облік поліпшення орендованих основних засобів виключно за правилами бухгалтерського обліку. Так, для цілей бухгалтерського обліку не має значення, за яким варіантом будуть обліковуватись повторні поліпшення орендованого об’єкту основних засобів — або додати до залишкової вартості об’єкта, або враховувати як окремий об’єкт. На фінансовий результат до оподаткування це не вплине.  

Але якщо платник зобов’язаний корегувати фінансовий результат звітного періоду на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ, то керуючись п. 8 П(С)БО 14 «Оренда» та п. 21 Методичних рекомендацій № 561:

- витрати на поліпшення орендованих об’єктів основних засобів в податковому обліку відображаються як окремий об’єкт групи 9 «Інші основні засоби» з мінімально припустимим терміном корисного використання 12 років відповідно до пп. 138.3.3 ПКУ;

- вартість повторного поліпшення орендованих основних засобів з метою розрахунку податкової амортизації враховується як новий об’єкт групи 9 «Інші основні засоби» з  мінімально припустимим терміном корисного використання 12 років.