Новини

Огляд відповідей ДПС

19.03.2020 / 16:04

Підготовлено за поточними матеріалами загально­доступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР),
березень, частина IІI

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.17

Електронне адміністрування

 

Які дії платника у разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку?

Якщо контролюючим органом прийнято рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ, платник податку може повторно подати Таблицю з поясненнями для розгляду комісією регіонального рівня. Також Таблиця враховується у разі надходження до контролюючого органу рішення суду про скасування рішення про неврахування Таблиці, яке набрало законної сили

101.18

Зупинення реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування

 

Який порядок оскарження рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку?

Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку, а також виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, розглядаються комісією регіонального рівня. Платник податку має право подати в електронному вигляді інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, які розглядаються комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів

101.25

Порядок виправлення помилок у податковій звітності з ПДВ

 

Який порядок виправлення помилок у розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками ПДВ, на митній території України?

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (далі  розрахунок), заповнюється особами, не зареєстрованими як платники ПДВ, які відповідно до п. ١٨٠.٢ ст. ١٨٠ ПКУ є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

У разі уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. ١٠٢ ПКУ, особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених ст. ٥٠ ПКУ), розрахунок з позначкою «Уточнюючий» може бути поданий у спосіб, визначений абзацом четвертим п. ٥٠.١ ст. ٥٠ ПКУ

101.28

Окремі норми щодо відповідальності платників ПДВ

 

Чи застосовуються штрафні санкції за нереєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, реєстрацію яких було зупинено, якщо протягом 365 календарних днів платником податку не подано копії документів та письмові пояснення, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про їх реєстрацію?

У разі якщо реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН була зупинена і платником податку протягом ٣٦٥ календарних днів не подано копії документів та письмові пояснення, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про їх реєстрацію, однак контролюючим органом за результатами проведеної перевірки виявлено факт здійсненої операції без реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, то до такого платника податків застосовуються штрафні санкції, визначені п. ١٢٠ прим. ١.٢ ст. ١٢٠1 ПКУ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.05

Нарахування амортизації

 

Чи здійснюється у податковому обліку орендаря амортизація отриманих у фінансову оренду (лізинг) ОЗ (нематеріальних активів) та з якої дати у разі використання національних ПБО або МСФЗ?

Об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання (до кінця строку корисного використання базового активу).
У податковому обліку орендаря основні засоби (нематеріальні активи), отримані у фінансову оренду (лізинг), підлягають амортизації згідно з п. ١٣٨.٣ ст. ١٣٨ ПКУ. При цьому відповідно до пунктів ١٣٨.١ та ١٣٨.٢ ст. ١٣٨ ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби або нематеріальні активи відповідно до національних ПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. ١٣٨.٣ ст. ١٣٨ ПКУ

102.20.02

Заповнення звітності

 

Як заповнюється поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі відсутності інформації про код нерезидента?

 Поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється за наявності інформації про код нерезидента, у разі відсутності інформації поле заповнюється з прокресленням

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО дохід ФО у вигляді одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», що надається при народженні дитини?

Сума одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилася дитина, яку отримує платник податку за рахунок коштів державного бюджету, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню ПДФО

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.02

Четверта група

107.02.07

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників

 

Як ФОП  платник ЄП четвертої групи може отримати витяг з реєстру платників ЄП та який строк дії такого витягу?

Фізична особа  підприємець  платник єдиного податку четвертої групи з метою отримання витягу з реєстру платників єдиного податку повинна звернутися до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси із запитом про отримання витягу або надіслати такий запит поштою. 

Форма запиту та форма витягу затверджені наказом Мінфіну від ١٦.٠٧.٢٠١٩ р. № 308.

На сьогодні здійснюються заходи щодо подання запиту та отримання витягу в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресоюhttp://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Однак платник податків має можливість направити до органу ДПС запит за встановленою формою у форматі pdf (обмеження ٢ МБ) разом із супровідним листом за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

Наразі витяг вручається особисто платнику податків (його представнику) в контролюючому органі за податковою адресою платника.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру платників єдиного податку.

Витяг містить відомості з реєстру платників єдиного податку, актуальні на дату його формування

107.05

Інші питання

 

Чи застосовується відповідальність до ФОП  платників ЄП першої  третьої груп, які для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, використовують поточні рахунки ФО, що відкриваються для власних потреб?

Для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності фізичні особи  підприємці  платники єдиного податку першої  третьої груп не можуть використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються ними для власних потреб.
Статтею 1641 КпАП установлено, що, зокрема, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат суб’єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. ١٦٤1 КпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОБІГУ СПИРТУАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

113.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Які підстави анулювання ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами?

Ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

 • заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

 • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

 • несплати чергового платежу за ліцензію протягом ٣٠ календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

 • рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) марок акцизного податку (стосовно імпортерів); 

 • рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;

 • рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем

113.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
тютюновими виробами та пальним

 

Які документи необхідно подати для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами?

Для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) необхідно подати податковому органу заяву на видачу відповідної ліцензії та документ, що підтверджує сплату квартальної суми за таку ліцензію з відміткою банку

113.04

Інші питання

 

Чи може СГ здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) через інтернет-магазин?

Суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) не може здійснювати продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) через інтернет-магазин, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства здійснення роздрібної торгівлі такими виробами потребує наявності відповідного торгового приміщення.

Крім того, суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) не можуть здійснювати торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) за замовленням в інтернет-магазині шляхом їх доставки представником суб’єкта господарювання кінцевому споживачу

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

114.11.02

Акцизні склади/акцизні склади пересувні

 

Які таблиці основної довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри, обов’язково повинні бути заповнені з метою наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі?

При поданні основної довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри, з метою наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального платником податків заповнюються всі таблиці вказаної довідки

114.11.03

Акцизні накладні/розрахунки коригування

 

Чи є вихідні та святкові дні операційними днями для реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН?

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо можливості реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі  ЄРАН) у вихідні та святкові дні.
ЄРАН працює постійно (٢٤ год щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

117.06

Інші питання

 

Як обсяги за кожним видом забруднюючої речовини, які обліковуються в куб. метрах тощо перевести у тонни з метою заповнення колонок ٣ додатків ١ ٣ до податкової декларації екологічного податку?

 Фактичні обсяги за кожним видом забруднюючої речовини визначаються самостійно платниками екологічного податку в тоннах

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

125.04

Звітність

 

Чи подає СГ  податковий агент декларацію з туристичного збору за звітний квартал, протягом якого господарська діяльність не проводилася, послуги з тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі) не надавалися та відсутні показники, які підлягають декларуванню?

Податкові агенти подають податкову декларацію з туристичного збору до контролюючого органу щокварталу, показники в якій відображаються не наростаючим підсумком, а окремо за кожний звітний квартал.

У разі якщо СГ  податковим агентом протягом звітного кварталу господарська діяльність не проводилася, послуги з тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі) не надавалися та відсутні показники, які підлягають декларуванню, то декларація за такий звітний квартал не подається

ПЕРЕВІРКИ

130.07

Інші питання

 

Які документи мають право перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок (планових, позапланових, фактичних) ФОП або ФО, які провадять незалежну професійну діяльність?

Нормами ПКУ передбачено, що під час проведення перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податкових платежів контролюючий орган має право вимагати від самозайнятої особи пояснення та підтвердні документи з питань, які стосуються предмета перевірки, зокрема щодо обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

201.04.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

 

Який порядок подання та розгляду заяв для отримання сімейним фермерським господарством додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску?

Заяви для отримання сімейним фермерським господарством додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб  членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску подається головою сімейного фермерського господарства за себе та членів фермерського господарства до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника єдиного внеску не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця.

До заяв додається копія договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Контролюючий орган розглядає заяви протягом трьох робочих днів і у разі відмови у їх задоволенні повідомляє про це голові сімейного фермерського господарства.

Заява залишається без задоволення у випадках, якщо:

 • сімейне фермерське господарство не зареєстроване платником єдиного податку IV групи;

 • члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати єдиного внеску;

 • члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники єдиного внеску в реєстрі страхувальників.

За результатами розгляду заяв контролюючий орган робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання додаткової фінансової підтримки

201.06

Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

 

Чи може страхувальник (роботодавець) подати повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою?

Нормами Порядку повідомлення ДПС та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу не передбачено подання страхувальником (роботодавцем) повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою

 

Яким чином страхувальник (роботодавець) зобов’язаний подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу згідно з нормами постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413?

Страхувальник (роботодавець) зобов’язаний подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб;

 • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

 • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань

Огляд підготувала Людмила ШЕВЧУК, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

Повні тексти відповідей розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР)

 

 

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42