Новини

ТЦУ-2021: ДПС про глобальну документацію

29.09.2020 / 09:00

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що Законом № 466 удосконалено контроль за трансфертним ціноутворенням шляхом запровадження трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній (далі – МГК).

Трирівнева структура документації з трансфертного ціноутворення містить, зокрема глобальну документацію з ТЦ.

Якщо платник податків входить до складу МГК, сукупний консолідований дохід якої за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, то він зобов’язаний на запит ДПС надати глобальну документацію (майстер-файл) (пп.39.4.7 п.39.4 ст. 39 ПКУ, в редакції яка буде діяти з 01.01.2021).

Запит про її надання може бути направлений не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений МГК фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

Глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) має бути надана платником податків до ДПС протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.

Так, якщо в Україні зареєстровані два та більше платника податків, що входять до складу однієї і тієї ж МГК, ДПС може направити запит про надання глобальної документації з ТЦ (майстер-файла) лише одному з таких платників податків за своїм вибором.

У разі ненадання платником податків глобальної документації з ТЦ, ДПС має право направити запит за той самий період іншому платнику податків, що входить до складу тієї самої МГК. При цьому, перший платник податків не звільняється від виконання обов’язку з надання до ДПС глобальної документації з ТЦ (майстер-файлу).

У випадку, якщо така документація вже була надана до ДПС відповідно до пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 ПКУ (в редакції яка буде діяти з 01.01.2021) будь-яким іншим платником податків, що входить до складу тієї самої МГК, запит про надання глобальної документації з ТЦ (майстер-файл) платнику податків – не направляється.

Глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі та має містити інформацію про:

а)організаційну структуру МГК (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками МГК, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держави і території, у яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;

б)загальний опис діяльності МГК, що включає в себе:

опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат МГК;

опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки МГК п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5 відсотків виручки МГК за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);

перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов'язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;

стислий функціональний аналіз діяльності учасників МГК, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;

інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;

в)нематеріальні активи, які використовуються МГК в своїй діяльності, зокрема:

опис стратегії розвитку МГК щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;

перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої МГК, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та/або розпорядження);

перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками МГК, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;

опис політики трансфертного ціноутворення МГК щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;

опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками МГК протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;

г)фінансову діяльність МГК, зокрема:

загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками МГК;

зазначення усіх учасників МГК, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, з інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників, та/або місця знаходження органу їх управління;

загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників МГК;

ґ)консолідовану фінансову звітність МГК за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності – іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;

д)перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками МГК і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).

Перші запити до платників податків про надання глобальної документації з ТЦ (майстер-файл), згідно з п. 53 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ, можуть бути направлені ДПС щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.

Відповідальність!

За неподання глобальної документації з ТЦ (майстер-файлу), передбачено штраф у 300 ПМ (п. 120.3 ст. 120 ПКУ).

За несвоєчасне подання – 3 ПМ, за кожен календарний день несвоєчасного подання, але не більше 300 ПМ (п. 120.6 ст. 120 ПКУ).

Звертаємо увагу платників податків!

Документація з ТЦ та глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) відповідно до пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

У разі подання разом із документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.

Засвідчення автентичності перекладу документації з ТЦ та глобальної документації з ТЦ (майстер-файла) державною мовою не здійснюється.

Значення вартісних показників глобальної документації можуть наводитись у валюті, в якій материнська компанія МГК складає консолідовану фінансову звітність.