Новини

ТЦУ-2021: Офіс про Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (country-by-country reporting)

29.09.2020 / 14:20

Офіс великих платників податків ДПС інформує, що форма та подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт у розрізі країн) є уніфікованим стандартом Country-by-Country Reporting, затвердженим Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зазначений стандарт передбачає, зокрема, автоматичний обмін Country-by-Country Reporting між податковими органами різних країн. Перелік країн розміщено за посиланням https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm (87 країн станом на дату останнього оновлення — 23.07.2020 р.).

https://officevp.tax.gov.ua/data/material/000/342/435130/Bezimyanniy.png

Обов’язковою умовою для подання Звіту у розрізі країн є перевищення сукупного консолідованого доходу МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), еквіваленту 750 мільйонів євро.

При цьому повинна бути одна із таких обставин (пп. 39.4.10 п. 39.4 ст. 39):

  • платник податків є материнською компанією МГК;
  • материнська компанія МГК уповноважує платника податків – резидента України на подання даного звіту;
  • відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання звіту від такої МГК не вимагається;
  • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії МГК або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про КО за відповідний звітний рік.

Платник податків – резидент України, який належить до МГК, у вказаних вище випадках зобов'язаний подати до ДПС звіт у розрізі країн в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Звіт у розрізі країн повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно (пп.39.4.11 п.39.4 ст. 39 ПКУ):

а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник МГК заснований, та держави (території), резидентом якої він є;

б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї МГК і пов'язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов'язаними особами;

в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;

ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

д)розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.

Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення будуть затверджені Міністерством фінансів України.

Крім того, Звіти у розрізі країн будуть об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.

Так, Звіт у розрізі країн складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією МГК (може не збігатися з календарним/звітним роком), та подається протягом 12 місяців після закінчення такого фінансового року або у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією МГК фінансовий рік – протягом 12 місяців після закінчення календарного року.

При цьому, ПКУ передбачає що інформація звіту у розрізі країн, який отримано ДПС від платника податків та/або в рамках міжнародного обміну, використовується виключно для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу КО та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.

З урахуванням п. 53 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ перше подання Звіту у розрізі країн має відбутися щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Відповідальність!

За неподання Звіту у розрізі країн, передбачено штраф у 1000 ПМ (п. 120.3 ст. 120 ПКУ).

За невключення усієї інформації до даного звіту – штраф складатиме 1% від доходу компанії, інформацію про яку не відображено, але не більше 1000 ПМ (п. 120.4 ст. 120 ПКУ).

При наданні у звіті недостовірної інформації платнику податків доведеться сплатити штраф у 200 ПМ (п. 120.5 ст. 120 ПКУ).

За несвоєчасне подання – 10 ПМ, за кожен календарний день несвоєчасного подання, але не більше 1 000 ПМ (п. 120.6 ст. 120 ПКУ).

Звертаємо увагу платників податків!

Сплата штрафу за неподання повідомлення про участь у МГК та/або глобальної документації з ТЦ та/або звіту у розрізі країн не звільняє платника податків від обов'язку їх подання.

При цьому, неподання зазначених вище документів після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 ПМ, за кожен календарний день такого неподання, але не більше 300 ПМ (пп. 120.3 ст. 120 ПКУ).